ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی ولایات بلخ، هرات، ننگرهار و کندهار

  اداره مستقل ارگان های محلی
Bachelor's Degree   Multi City Full Time 773
Date Posted:Nov 19, 2019
Reference:0935
Closing Date:Nov 30, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:4
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره مستقل ارگان های محلی :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (چهار بست) رتبه دوم اداره مستقل ارگانهای محل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند. هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی ولایت بلخ

0935

ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی ولایت هرات

0936

ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی ولایت ننگرهار

0937

ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی ولایت کندهار

0938


Job Summary:

هدف وظیفه:  اداره، رهبری و تنظیم امور تخنیکی و سکتوری شاروالی، انسجام سکتور خصوصی، برنامه های انکشاف شهری، بهبود عرضۀ خدمات بهتر شاروالی به شهروندان.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛

2.     طرح پلان عمل نواحی شهری در عرصه خدمات یومیه شهری؛

3.     رهبری پروسه نظارت از کمیت و کیفیت پروژه های ساختمانی در شهر؛

4.     رهبری پروسه جلوگیری از تخلفات ساختمانی درهمآهنگی با ادارت ذیربط در شهر؛

5.     مدیریت و رهبری کمپاین های پاک کاری و سرسبزی در شهر ها؛

6.     رهبری روند سروی، و جمع آوری ارقام جهت ترتیب پلانهای جدید شهری در همآهنگی با ریاست شهر سازی؛

7.     طرح پلانهای اصلاحی ساحات غیر پلانی شهری در همآهنگی با ادارات ذیربط به اساس اصل پلانگذاری از پایین به بالا؛

8.     نظارت و مراقبت از چگونگی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراأت کاری بخش های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف عمومی؛

9.     حصول اطمینان از تطبیق پلانهای شهری و عرضه خدمات بهتر به شهروندان توسط شاروالیها؛

10. طرح پالیسی و طرزالعمل های مشخص بمنظور تنظیم و تطبیق پروژه های عایدزا جهت انکشاف اقتصادی شهرها؛

11. طرح و ترتیب پیشنهادات غرض غنامندی، انکشاف و تعدیل اسناد تقنینی شاروالی در اوقات معین آن نظر به ضرورت؛

12. ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهر نشینی در بین ساکنین شهر؛

13. جلب همکاری و معاونت مؤسسات دولتی و غیر دولتی غرض بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان شاروالی؛

14. تأمین روابط حسنه با ادارات ذیربط  دولتی به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور شهری؛

15.  رهنمایی، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراآت شاروالی جهت منظم شدن هرچه بیشتر امور تخنیکی و سکتوری شاروالی؛

16.  ایجاد زمینه و میکانیزم ها برای شاروالی جهت بوجود آوردن زمینه شفافیت کاری شاروالی در تطبیق پروژه ها؛

17. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

18. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

19.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

20. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

21. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

22. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

23. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

24. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، مدیریت مالی، حقوق، اداره ­تجارت، پالیسی عامه، اداره عامه، مدیریت عمومی، انجنیری، زراعت، ارتباطات، روابط عامه، حکومتداری و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛

2.     تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور مالی ویا هماهنگی ویا ارتباطات ویا انجنیری ویا زراعتی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتویا دری) و آشنائی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی؛

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 


Job Location:

Afghanistan, Balkh, Herat, Nangarhar, Kandahar
This job is expired