ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت هرات

  اداره مستقل ارگان های محلی
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 413
Date Posted:Jul 15, 2020
Reference:0331
Closing Date:Jul 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره مستقل ارگان های محلی :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره مستقل ارگانهای محل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می ‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره

عنوان بست

شماره بست

1

ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت هرات

0331


Job Summary:

هدف وظیفه : کنترول، نظارت، رهبری و سازماندهی از اجراات امور خدمات تخنیکی وسکتوری ولایت در روشنی مقرره ها، طرز العمل ها، قوانین ومقررات نافذه کشور،

...................................................................................................................................................................................................................................................................................


Duties & Responsibilities:

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

·        وظایف تخصصی بست:

1.     رهبری،انسجام، نظارت و تعقیب دایمی از فعالیت های بخش های امور خدمات تخنیکی وسکتوری تحت اثر مقیم ولایت مربوطه.

2.     تدوین پلان استراتیژیک ولایت، دیتابیس معلوماتی لازم و پیشبینی بودجه انکشافی ولایت در هماهنگی با واحد های دومی مستقر در ولایت .

3.     انسجام پلان گذاری انکشاف اقتصادی و نظارت بر تطبیق آن در سکتور های اقتصادي در سطح ولایت مربوطه.

4.     انسجام، برنامه ریزی بودجه عادی و بودجه انکشافی بخش های خدمات تخنیکی وسکتوری ولایت؛

5.      تطبیق و نظارت از تحقق برنامه های انکشافی و مدیریت بودجه انکشافی ادارات تخنیکی وسکتوری ولایت .

6.     دریافت گزارش از بخش های مربوطه و ادارات تخنیکی وسکتوری مقیم ولایت و ارایه ان به مراجع مربوطه و مقام ولایت.

7.     رهبری تیم در جهت تدوین ارایه گزارش اجرائی به مقام ولایت و سایر مراجع ذیربط .

8.     مراقبت و نظارت از امور درج آمار و ارقام احصائیوی در دیتابیس غرض استفاده و ارائه بموقع آن در صورت ضرورت.

9.     ایجاد و رهبری سیستم معلوماتی ولایت، حل مشکلات بخش سکتوری مردم از طریق ادارات تخنیکی وسکتوری.

·        وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

10. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان و اهداف استراتیژیک اداره.

11. ارایه مشوره های سودمند و مسلکی در جهت غنا مندی برنامه های ولایت.

12. تدویر جلسات تخنیکی وسکتوری ادارات مربوطه در ماه دو بار در هماهنگی با جلسات رهبری ولایت بعنوان منشی جلسات.

13. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

14. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.

15.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه.

16. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.

17. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.

18. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.

19. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط.

20. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

·        وظایف هماهنگی بست:

21. جلب حمایت مردم جهت سهم گیری در عرصه های اجتماعی و فرهنگی و نظارت بر تطبیق پلان های اجتماعی و فرهنګي در سطح ولایت.

22. ایجاد ارتباط و هماهنگی با واحد های دومی ادارات بمنظور ارایه خدمات تخنیکی و سکتوری به سطح ولایت.

23. هماهنگی با ولسوالی های مربوط جهت فراهم آوری تسهیلات خدمات تخنیکی و سکتوری.

24. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مربوطه ولایت و ادارات ذیربط بمنظور حصول اهداف متوقعه اداره.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1.  رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: انجینری( ساختمانی، استحکام، سرکسازی، آبرسانی و محیط زیست، شهر سازی، برنامه ریزی شهری)، مهندسی( شهر سازی، ساختمانی)، مدیریت ساختمان سازی، مدیریت پروزه، اقتصاد و یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛

2.  تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور انکشاف سکتوری و یا امور پلانگذاری، و یا امور انکشاف اقتصادی، و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف: مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب: مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

3.  مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

4.  موارد تشویقی:

الف: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

 


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired