ریاست مالی و اداری

  اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 634
Date Posted:Jan 22, 2020
Reference:0044
Closing Date:Feb 2, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند. هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.ریاست مالی و اداری

0044


Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و کنترول از پیشبرد امور مالی و حسابی، طرح و ترتیب بودیجه (عادی و انکشافی) اداره، جهت تحقق اهداف و برنامه ها.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.      طرح و ترتیب بودیجه سالانه متکی به منابع ظرفیت های پولی و تطبیق آن در واحد های مرکزی و ولایتی اداره بر اساس برنامه از قبل تعیین شده.

2.     دفاع از طرح بودجه سالانه در وزارت مالیه به منظور تأمین مصارف، مطابق اهداف و برنامه های اداره.

3.      اجرای معاشات کارکنان به وقت و زمان معین آن طبق سیستم الکترونیکی (سیستم معلوماتی معاشات ) مطابق طرزالعمل وزارت مالیه.

4.     نظارت از اجرای حواله های مصارف عادی و انکشافی اداره از کود های مربوط درمطابقت با قوانین و طرزالعمل ها.

5.     مدیریت و کنترول ازترتيب فورمه هاي تخصيصات،‌ تعديلات درتخصيص و ارسال بودجه عادي به ولايات بطور ربعوار.

6.     حصول اطمینان از اخذ تخصیصات بودیجه منظور شده توسط وزارت مالیه بطور ربعوار، سالانه و نظارت از ترتیب فورمه های تخصیصات، تعدیلات در تخصیص و ارسال بودیجه عادی و انکشافی به بخش های مربوطه اداره.

7.     نظارت و مراقبت از حواله جات، معاشات، خریداری و جمع و قید امور مربوط به خزانه دار ها و اجراآت فورمه های مصارفاتی و اجرایی حواله های اسعاری.

8.     بررسی و ارزیابی از مصارف بودیجه عادی و انکشافی توسط مصرف کنندگان در مرکز و ولایات.

9.     حصول اطمینان از ارسال تخصیصات از طریق مدیریت بودیجه به واحد های دومی.

10. بررسی و نظارت از چگونگی ترتیب قطعیه سالانه مالی اداره.

11. وارسی و حصول اطمینان از صورت انتقال عواید اداره که از طریق مدیریت تحصیلی و عواید که به حساب دولت انتقال می یابد.

12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودیجوی به اساس  برنامه و پلان کاری اداره.

وظایف مدیریتی:

13. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.

14. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.

15.  رهبری وارائه معلومات به موقع درداخل ادارات دولتی،جامعۀمدنی،رسانه هاوشهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.

16. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.

17. رهبری و مدیریت کارمندان تحت الاثر جهت حصول اطمینان از اجراآت مؤثر و به موقع.

18. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.

19. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت.

20. ارایه گزارش های ماهوار، ربعوار و سالانه عندالضرورت از فعالیت ها و دستآورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.

21. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

22. تأمین  ارتباط دایمی بین شعبات مربوط به بخش های اداره و خارج از اداره پیرامون موضوعات بودیجوی و حسابی.

23. همآهنگی در تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری اداره، جهت دستیابی به اهداف لازمه.

24. تأمین ارتباط و هماهنگی با اداره تدارکات غرض پلانگذاری دقیق تدارکاتی و اجرای بموقع تادیات شرکت ها و قراردادی ها.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1.     داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : اقتصاد،حسابداری، اداره و تجارت، پالیسی عامه،حقوق، مدیریت مالی و اداری، مدیریت عمومی، اداره عامه (CA،  ACCA ) از داخل وخارج کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود..

تجربه کاری مرتبط:

2.     . تجربه کاری مرتبط (تحربه مدیریتی، مسلکی ویا ترکیبی از تجربه های مرتبط مدیریتی و تخصصی مندرج درشرح وظایف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از داخل وخارج کشور حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر ویک سا ل برای دوکتورا.

مهارت های لازم:

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

5.     افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired