ریاست مالی و اداری ولایت جوزجان

  اداره مستقل ارگان های محلی
Bachelor's Degree   Jawzjan, Afghanistan Full Time 314
Date Posted:Oct 8, 2019
Reference:0852
Closing Date:Oct 19, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره مستقل ارگان های محلی :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره مستقل ارگانهای محل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست مالی و اداری ولایت جوزجان 0852Job Summary:

هدف وظیفه:

 مدیریت، نظارت و کنترول از امور مالی واداری ولایت در روشنی قوانین، مقرره ها و طرز العمل های نافذه کشور.


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

مسولیت های وظیفوی:

1.          مشکلات در بخش های بودجه عادی و انکشافی در نیمه سال مالی (هنگام باز توزیع بودجه)

2.          کنترول از تادیات بودجه تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی ولایت مربوطه جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.

3.          مدیریت از امور مالی و اداری ولایت بشمول اداره نمودن وجوهات, طرزالعمل های محاسبوی و گزارش دهی و ترتیب مسوده بودجه سالانه ولایت مربوطه

4.          تامین ارتباط وهماهنگی در مسایل مالی ، حسابی عواید و مصارف ولایت با مستوفیت و سایر بخش های ذیربط.

5.          نظارت از تحقق مصارف بودجه طبق احكام قانون و مقررات نافذه بمنظور حسابدهی شفاف به سطح ولایت.

6.          ارائه اطلاعات ضروری مالی به وقت و زمان آن در صورت تقاضا از طرف والی و یا معاون ولایت.

7.          مراقبت از سنجش و اجرای به موقع معاشات کارکنان، حصول اطمینان از جمع آوری و رشد عواید ادارات ولایتی به همکاری مستوفیت ولایت مربوطه، حفظ و نگهداشت دارایی منقول و غیر منقول مقام ولایت و واحد های اداری آن.

8.          کنترول و بررسی از ترتیب بودجه عادی ، انکشافی و نظارت از تحقق آن در همكاري با ادارات ذيربط بمنظورتامین مصارف .

9.          همکاری همه جانبه با ریاست مالی و اداری مرکزی در دفاع از طرح بودجه در وزارت مالیه به منظور تامین مصارف مطابق به پلان پیش بینی شده اداره.

10.     اتخاذ تدابیربه منظور حل مشکلات دربخش های بودجه عادی و انکشافی درنیمه سال مالی ( هنگام بازتوزیع بودجه ).

11.     حصول اطمینان از حفظ و مراقبت ساختمان های اداره و سیستم های موجوده ( ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم آب رسانی، برق، تلیفون ،مرکز گرمی ،امورنجاری، رنگمالی وپاک کاری، و تنظیم وسایط ترانسپورتی ).

12.     کنترول و نظارت از امور تنظیم وسایط ترانسپورتی جهت استفاده درست و جلوگیری از سکتگی در اموریومیه.

13.     مدیریت و نظارت ازامور مربوط به  پروسه های تدارکات( داوطلبی , مناقصه , مزایده و نرخگیری) به منظور عقد قرارداد ها در بخش پروژه های انکشافی و عادی مطابق به قانون تهیه و تدارکات.

14.     تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست منابع بشری.

15.     ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به مقام ولایت از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه

16.     ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

17.     آموزش و رهنمایی کارکنان تحت اثر غرض بهبود اجراات کاری آنها.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود  

Job Location:

Afghanistan, Jawzjan

Qualifications:

تحصیلات و تجارب:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.    حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : اقتصاد، مدیریت مالی، اداره عامه، اداره تجارت، حسابداری یا حقوق  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.    تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور اداری، مالی و سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور

3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


This job is expired