ریاست مالی و بودجه

  دارالانشاء مشرانو جرگه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 712
Date Posted:Jul 29, 2019
Reference:0767
Closing Date:Aug 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About دارالانشاء مشرانو جرگه :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی دارالانشای مشرانه جرگه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست مالی و بودجه

0767

Job Summary:

هدف وظیفه:

اداره، نظارت، تشخیص وتثبیت نیازمندیهای بودجه عادی، بودجه انکشافی، عواید تحصیلی ومالیاتی جهت عرضه بهترخدمات .


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

 صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استرتیژیک اداره .

2. ترتیب بودجه سالانه طبق نیازمندیهای اداره و ارسال آن جهت طی مراحل بعدی به وزارت محترم مالیه بمنظور دفاع از آن؛

3.  تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.

4.  رهبری و ارائه معلومات و موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه عا و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی اداره عامه.

5.  رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.

6.   کنترول از اخذ تخصیصات بودجه منظور شده از وزارت محترم مالیه بطور ربعوار و سالانه و مراقبت از توازن تخصیصات؛

7.   بررسی و نظارت از ترتیب فورمه های تخصیصات، تعدیلات در تخصیص بودجه عادی و انکشافی و ارسال آن به وزارت محترم مالیه؛

8.   نظارت و حصول اطمینان از اجرای بموقع معاشات و سایر امتیازات سناتوران و تمام کارکنان اداره مطابق پالیسی و طرزالعمل ها مربوط؛

9.  نظارت وکنترول از وجوه مالی، محاسبوی در مطابقت با قوانین نافذه و طرزالعمل های مالی، جهت تأمین مدیریت موثرمالی اداره؛

10.      نظارت از ترتیب و تنظیم امور عواید از بخش های مربوطه جهت اجراات مؤثر؛

11.      نظارت وکنترول از ترتیب راپور قطعیه و حصول اطمینان از ارسال آن به وزارت مالیه غرض تصفیه حسابات .

12.      نظارت و مراقبت از سیستم(AFMIS و RMIS) بخش های مربوط بمنظور عرضه خدمات بهتر و بموقع؛

13.   تدویر ورکشاپ های آموزشی در همآهنگی با ریاست منابع بشری برای آمرین بخش ها پیرامون موضوعات مالی و بودجه غرض بلند بُردن کیفیت کار؛

14.   تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه اداره مربوطه؛

15.      ارتباط و هماهنگی دوامدار با وزارت محترم مالیه جهت تسریع امورمالی اداره و آگاهی از طرزالعمل های مالی که از جانب وزارت محترم مالیه ارائه میگردد؛

16.      ارائه گزارش کاری از اجراات و فعالیت های انجام شده بخشهای مربوطه حین ضرورت به مقامات ذیصلاح؛

17.      اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد ( 7،8 و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است .

1. داشتن سند تحصيلی ليسانس در رشته های:  اقتصاد ، اداره تجارت ، حقوق، اداره عامه، مدیریت عمومی ، اداره و پالیسی، مدیریت عمومی و یا سایر رشته های مرتبط .

2.  تجربه کاری مرتبط ( مدیریتی مشابه و تخصصی در امور مالی و بودجه و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا .

3.  تسلط به یکی از لسان های رسمی ( دری و پشتو ) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی و مهارتهای کمپیوتری برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

Directer
This job is expired