ریاست معارف ولایت لوگر

  وزارت معارف
Bachelor's Degree   Logar, Afghanistan Full Time 886
Date Posted:Jan 5, 2020
Reference:0001
Closing Date:Jan 15, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت معارف:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم   وزارت معارف را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست معارف ولایت لوگر

0001

Job Summary:

هدف وظیفه:مدیریت و نظارت از امور مربوطه به تعلیمات عمومی ، تربیه معلم ، تعلیمات اسلامی ، سواد حیاتی ، تعلیمات تخنیکی مسلکی و مکاتب دولتی و خصوصیبه منظور تطبیق نصاب تعلیمی متوازن و بلند بردن سطح کیفیت معارف درسطح ولایت.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار وسالانه ریاست در مطابقت با پلان واهداف استراتیژیک وزارت.
 2. مدیریت و نظارت از تطبیق پلان های سالانه ولایتی و ولسوالی ها با در نظرداشت پلان استراتیژیک وزارت.
 3. مدیریت از هماهنگی میان پلان ها و برنامه های ملی و ولایتی و ارائه گزارش های دوامدار به مسؤلین مربوطه.
 4. نظارت و حصول اطمینان از تطبیق قوانین،مقرره های مربوطه،لوایح و طرزالعمل های نافذه به منظور بهتر شدن امورتعلیمی در سطح ولایت .
 5. نظارت از تدویر برنامه های آموزش به منظور ارتقای ظرفیت (معلمین و کارمندان) در سطح ولایت.
 6. مدیریت ، نظارت و کنترول از فعالیت های  نهاد های تعلیمی و تربیتی دولتی و خصوصی مطابق به پالیسی های وزارت به منظور تحقق نصاب تعلیمی طرح شده در ولایت مربوطه.
 7. مدیریت و نظارت از امور  مربوط به منابع بشری ( حقوق ، استخدام ، انفکاک ، تبدیلی ، صحت و مصؤنیت ، مکافات ، و مجازات کارمندان و کارکنان خدماتی،) مطابق قوانین و مقررات نافذه.
 8. مدیریت از امور مالی، اداری،تدریسی و تدارکات به منظور تامین شفافیت در امور مربوطه.
 9. اشتراک در جلسات هفته وار اداری ولایت به منظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های معارف در سطح ولایت مربوطه.
 10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های تدارکاتی به اسا س پلان تدارکاتمعارف ولایت مربوطه .
 11. ترتیب و ارائه گزارشات ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت و ولایت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای سکتور مربوطه.
 12. مدیریت از راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی .


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : (رشته های تحصیلیی، ادبیات، ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، تعلیم و تربیه، روانشناسی و علوم تربیتی، اداره عامه، علوم اجتماعی(تاریخ عمومی و جامعه شناسی)، مدیریت ارتباطات)  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی (اموراداری، تعلیمی و تدریسی) و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور(برای بست اول) چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر، و دو سال برای دکتور.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Logar
This job is expired