ریاست منابع بشری ولایت تخار

  اداره مستقل ارگان های محلی
Bachelor's Degree   Takhar, Afghanistan Full Time 360
Date Posted:Jul 13, 2020
Reference:0309
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره مستقل ارگان های محلی :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره مستقل ارگانهای محل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست منابع بشری ولایت تخار

0309

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت ازتطبیق پالیسی ها درراستای سازماندهی و پلانگذاری منابع بشری درمطابقت به قوانین و مقررات نافذه.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:


Ø     وظایف تخصصی بست:

1.     نظارت از تطبیق استراتیژی ها و پالیسی های منابع بشری در ولایت مربوطه به منظور تطبیق مؤثر آن.

2.     حصول اطمینان و نظارت از پروسه تعیینات کارکنان به اساس اهلیت و شایستگی بدون تبعیض و طور شفاف از طریق رقابت آزاد.

3.     مدیریت و نظارت از ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل، تقاعد، استعفا، انفکاک و قدم کارکنان غرض اتحاذ تصامیم مقام ولایت.

4.     نظارت از پروسه ارزیابی اجراات وظیفوی سالانۀ و دوره امتحانی کارکنان ولایت در هماهنگی با اداره مرکزی به منظور اجراات بهتر.

5.     نظارت از انکشاف و بهبود ارتباطات کارکنان و حصول اطمینان از تأمین محیط کاری مصئون و سالم در مقام ولایت.

6.     کنترول و مراقبت از نظم و دسپلین و رسیدگی به شکایات کارکنان در داخل وزارت/ اداره.


Ø     وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

7.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.

8.     تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست منابع بشری.

9.     ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.

10. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.

11. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

12. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

13. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

14. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و حین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستآورد های ریاست مربوطه.

15. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره مربوط سپرده میشود.Ø     وظایف هماهنگی بست:

16. حصول اطمینان از بروز بودن (UPDATE)معلومات سیستم (HRMIS) کارکنان جهت دسترسی به معلومات دقیق و به موقع.

17. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مربوطه و سایر ریاست ها جهت حصول اهداف متوقعه اداره.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1.  رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت منابع بشری، اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، حقوق و علوم سیاسی، حکومت داری خوب، علوم اجتماعی، مدیریت دولتی، ارتباطات، مدیریت توسعه و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

2.  تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور استخدام و یا انکشاف اداره و یا ارزیابی اجراآت و یا سوانح و یا ارتباط مامورین و یا ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف) مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب) مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

3.  مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

4.  موارد تشویقی:

الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب‌)  (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛
Job Location:

Afghanistan, Takhar
This job is expired