ریاست منابع بشری

  وزارت تجارت وصنایع
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 764
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0903
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:109600 - 164489 AFN monthly
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت تجارت وصنایع :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت صنعت و تجارت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست منابع بشری

0903


اندازه معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول 109،600.00 افغانی الی قدم پنجم 164،489 افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)


پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.


در مورد وزارت صنعت و تجارت:

وزارت صنعت و تجارت یک نهاد ملی غیر سیاسی است، که به منظور انکشاف اقتصاد کشور از طریق طرح و ترتیب پالیسی ها، مقررات مناسب و فراهم آوری تسهیلات برای تولیدات و تجارت سکتور خصوصی تاسیس گردیده، هدف عمدۀ وزارت صنعت و تجارت طرح و ترتیب پالیسی های داخلی و خارجی کشور با در نظر داشت ایجابات اقتصادی و مصالح مردم، تنظیم واردات و صادرات به نفع اقتصاد ملی، رشد و انکشاف تولیدات، صنایع و تدارک بازار برای محصولات افغانی در خارج از کشور، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی بر مبنای نظام اقتصاد بازار و مساعد ساختن زمینه انکشاف سکتور خصوصی از طریق طرح و تطبیق پالیسی های مشخص در بخش های مرکزی و ولایتی میباشد. 

Job Summary:

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از تطبیق پالیسی ها در راستای سازماندهی و پلانگذاری منابع بشری در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه.


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی بست:

1-     طرح، تدوین، ترتیب و انکشاف ستراتیژی، پالیسی ها و طرزالعمل های منابع بشری در وزارت و نظارت از تطبیق موثر آن

2-     طرح و ترتیب پروپوزل تشکیل مطابق به اهداف ستراتیژیک اداره، پالسی های تشکیلاتی و شریک ساختن آن با مراجع ذیربط

3-     حصول اطمینان و نظارت از پروسه تعیینات کارکنان به اساس اهلیت و شایستگی، بدون تبعیض و طور شفاف از طریق رقابت آزاد

4-     حصول اطمینان از شریک ساختن اهداف قابل حصول (Deliverables) برای بست های شامل پروژه تغییر با ریاست های مربوطه جهت نیل به اهداف متوقعه در مدت زمان معینه

5-     مدیریت و نظارت از ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل، تقاعد، استعفا، انفکاک و قدم کارکنان غرض اتخاذ تصامیم مقام وزارت

6-     نظارت و حصول اطمینان از تحقق نیازسنجی و تدویر برنامه های آموزشی بمنظور ارتقای ظرفیت کارکنان وزارت

7-     حصول اطمینان از بروز بودن (Update) معلومات سیستم (HRMIS) کارکنان جهت دسترسی به معلومات دقیق و بموقع

8-     نظارت از پروسه ارزیابی اجراات وظیفوی سالانه و دوره امتحانی کارکنان وزارت بمنظور اجراات بهتر

9-     نظارت از انکشاف و بهبود ارتباط کارکنان و حصول اطمینان از تامین محیط کاری مصئون و سالم در وزارت

10- کنترول و مراقبت از نظم و دسیپلین و رسیده گی به شکایت کارکنان در داخل وزارت

11- هماهنگی و تامین روابط کاری با مراجع مربوط جهت برنامه ریزی و تطبیق موثر پالیسی های منابع بشری

     تعیین اهداف و شاخص های مشخص جهت بهبود کارکردهای آمریت های ریاست منابع بشری

12- ارائه مشوره و پیشنهادات لازم حسب ضرورت برای مقامات ارشد جهت اجراات قانونمند در امور منابع بشری وزارت


وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

1-     تهیه و ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت با نقشه راه و ستراتیژی اصلاحات وزارت صنعت و تجارت جهت بدست آوردن اهداف ستراتیژیک وزارت

2-     تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست

3-     حصول اطمینان از راه اندازی برنامه های آشنا ساختن کارمندان جدیدالتقرر در رابطه به اهداف کلی وزارت و بخش مربوطه

4-     تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه

5-      رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه

6-     رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه

7-     تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه

8-     رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع

9-     ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت

10- انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر

11- ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط

12- اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت منابع بشری، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، اقتصاد، حقوق و جامعه شناسی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود

2.     تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در امور مدیریت منابع بشری، استخدام، انکشاف اداره، ارزیابی اجراات، سوانح، ارتباط کارکنان، ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired