ریاست مراقبت های صحی اولیه

  وزارت صحت عامه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 470
Date Posted:Jan 21, 2020
Reference:0041
Closing Date:Feb 1, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت صحت عامه :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت صحت عامه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست مراقبت های صحی اولیه  

0041

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت، رهبری و انسجام تمام خدمات اساسی صحی مربوطه مراقبت های صحی اولیه به سطح کشور به منظور کاهش مرگ ومیر در بین مردم در تطابق با پالیسی ها و استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

·     وظایف تخصصی:

1.     رهبری در مورد طرح، تجدید و تطبیق پالیسی و استراتیژی ها ی صحی اولیه در چوکات اولیت های وزارت صحت عامه؛

2.     سهم گیری فعال وارائه هدایت لازم درساختن پلان های کاری سالانه جهت تنظیم هرچه بهتربرنامه های مراقبت های صحی اولیه با درنظرداشت پلان استراتیژی وزارت صحت عامه؛

3.     جلب همکاری های مالی وتخنیکی مؤسسات، تمویل کننده گان و دست اندرکاران ذیربط در رابطه به عرضه خدمات باکیفیت صحی اولیه؛

4.     نظارت از تطبیق پروگرام های مراقبت های صحی اولیه در سطح کشور جهت بهبود عرضه خدمات مراقبت های صحی اولیه؛

5.     رسیدگی به موقع درمورد تهیه پلان های سالانه وبودجوی ریاست مراقبت های صحی اولیه به اساس نیازمندی ها با درنظرداشت پلان کاری ریاست عمومی طب وقایوی وپلان استراتیژیک وزارت صحت عامه به منظورانسجام بهترامور؛

6.     مدیریت، وحمایت تخنیکی پروگرام نیازسنجی و حصول اطمینان ازتدویرکورس های با کیفیت آموزشی مربوط به خدمات صحی اولیه درهماهنگی با ریاست عمومی منابع بشری غرض عرضه خدمات باکیفیت به نیازمندان؛

·     وظایف مدیریتی:

7.     تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره؛

8.     تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه بمنظور تطبیق استراتیژی، پالیسی و پلان کار؛

9.  حصول اطمینان ازتطبیق قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوط به خدمات قبل از مارکیت به منظور افزایش دسترسی مردم به ادویه و سایر محصولات صحی مصئون، موثر و با کیفیت؛

10. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛

11. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور ایجاد انگیره برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت؛

12. تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛

13. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه،

14. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزارواذیت زنان واطفال ومقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.

15. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود؛

·     وظایف هماهنگی:

17. ایجاد میکانزم هماهنگی برنامه های مراقبت های صحی اولیه با ادارات زیربط دولتی وسائر عرضه کننده گان خدمات مراقبت های صحی اولیه؛


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1.     رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: داکتر طب (MD)، مدیریت صحت عامه و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

2.     تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور طبابت و یا ارایه خدمات صحی اولیه و یا مدیریت صحت عامه و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

a)     مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

b)     مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

3.     مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

4.     موارد تشویقی:

a)  (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

b)     (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired