ریاست مراقبت های صحی کوچی ها

  وزارت صحت عامه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 397
Date Posted:Jan 21, 2020
Reference:0042
Closing Date:Feb 1, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت صحت عامه :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت صحت عامه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست مراقبت های صحی کوچی ها   

0042

Job Summary:

هدف وظیفه: عرضه خدمات مراقبت های صحی اولیه معیاری به تمام جمعیت کوچی نشین درکشوربه منظورکاهش مرگ و میر و مصابیت ها با توجه وتمرکزبه گروپ های آسیب پذیر، اطفال وخانم ها دربین جمعیت متذکره. 


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

·        وظایف تحصصی بست:

1)        ارزيابي وانکشاف وضعيت موجود رياست مراقبت های صحی کوچی ها جهت پیشبرد بهترامور،

2)        طرح وانکشاف برنامه هاي اصلاحي به منظورتغيردر اجراات وارائه خدمات بهتر؛

3)        ایجاد وانکشاف میکانیزم هماهنگی برنامه مراقبت های صحی کوچی ها با ادارات ذیربط دولتی (وزارت داخله، ریاست انسجام امورکوچی ها، سرحدات، اقوام وقبایل ) جهت عرضه خدمات صحی مطمئن؛

4)        تثبیت نیازمندی های صحی کوچی ها و طرح پیشنهادات و راه های حل آن به منظورعرضه خدمات صحی بهتر؛ 

5)        طرح پاليسي ها واستراتيژي ها، پروتوکول ها و رهنمود هاي مربوط به مراقبت های صحی کوچی ها درمطابقت با پاليسي واستراتيژي هاي وزارت به منظور کنترول و وقایه امراض در بین نفوس کوچی نشین کشور؛

·        وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

6)        تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعواروسالانه ریاست درمطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده وزارت؛

7)        تشخیص و پشنهاد نیازمندی های بودجود به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

8)        مدیریت واداره نمودن کارکنان تحت اثرغرض حصول اطمینان ازموثریت، تشویق وانظباط کاری شان واینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛

9)        ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت؛

10)    تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.

11)    رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه.

12)    رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزارواذیت زنان واطفال ومقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.

13)    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح ازفعالیت ها ودستاورد های ریاست مربوطه

14)    اجرای سائر وظایف که توسط مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

·        وظایف هماهنگی بست:

15)    تأمین ارتباط وهماهنگی با مؤسسات، دونرها ودست اندرکاران ذیربط در رابطه به خدمات مؤثر و با کیفیت مراقبت های صحی کوچی ها جهت جلب همکاری های مالی وتخنیکی؛


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1.        رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: داکتر طب و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

2.        تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور طبی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

a)        مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

b)        مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

3.        مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند.

4.        موارد تشویقی:

a)    (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

b)        (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired