ریاست نظارت، ارزیابی و گزارش دهی

  وزارت مالیه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 517
Date Posted:Jul 13, 2020
Reference:0312
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت مالیه:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت مالیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست نظارت، ارزیابی و گزارش دهی

0312

Job Summary:

هدف وظیفه: نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق پالیسی های ملی و سکتوری در روشنائی چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، برنامه‎های ملی دارای اولویت، تعهدات با جامعه جهانی و تطبیق پالیسی‎ها، تصامیم شوراهای انکشافی و گزارش آن.


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1.  تعقیب، پیگیری و نظارت از برنامه ‎های سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان(ANPDF)  به منظور ارزیابی و گزارش‎دهی موثر آن، به مقامات ذیصلاح و تمویل کنندگان بین‎المللی از طریق ریاست عمومی و معینیت پالیسی؛

2.   مطالبه، جمع‎آوری و توحید گزارشات و نیز نظارت از برنامه ‎های انکشافی نهاد های همکار تطبیق کننده؛ 

3.  تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

4.  نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق پالیسی‎ها، برنامه‎های ملی دارای اولویت (NPPs)، تصامیم شوراهای انکشافی در مطابقت با سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و ارایه گزارش به مقامات ذیصلاح؛

5.   نظارت، ارزیابی و تحلیل پالیسی های موجوده و جدید جهت شناسائی کاستی ها و نواقص و در نتیجه ارائه مشوره تخصصی و طرح های بدیل جهت غنامندی بیشتر مطابق چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان؛

6.  بررسی، نظار ت و ارزیابی از پیشرفت تطبیق تعهدات با جامعه جهانی از وزارت ها و ادارات دولتی و ارائه گزارش آن به کابینه و سائر مراجع ذیصلاح؛

7.   مشوره دهی در ترتیب گزارش از دستاورد های حکومت، توحید و ارایه آن به جلسات داخلی و بین ‎المللی؛

وظایف مدیریتی:

8.  تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

9.  تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست/اداره مربوطه؛

10.   رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

11.   رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

12.   انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

13.   ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

14.   ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.

15.   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

16.   تامین ارتباط و همآهنگی با مراجع ذیربط ملی و بین المللی به منظور ایجاد فرصت ها در عرصۀ ارتقای ظرفیت های مسلکی کارکنان اداره در تفاهم با ادارات ذیربط.

17.   تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های تحت اثر، ادارات مربوطه و سایر بخش ها جهت حصول اهداف متوقعه اداره.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1.  رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: پالیسی اداره عامه، حقوق، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، انکشاف پلانگذاری، انکشاف پالیسی، حکومت داری خوب، اداره و تجارت، مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، روابط بین الملل و یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛

2.  تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های ((پلانگذاری) یا (پالیسی سازی) یا (گذارش نویسی) یا (امور نظارت و ارزیابی) و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف: مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب: مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

3.  مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

4.  موارد تشویقی:

الف: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired