ریاست نظارت و ارزیابی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1019
Date Posted:Jul 18, 2020
Reference:0052-1
Closing Date:Jul 25, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت دولت در امور شهدا و معلولین:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره

عنوان بست 

کود بست

1

ریاست نظارت و ارزیابی 0052-1

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت وارزیابی از تطبیق پلان ها و پروژه های انکشافی اداره براساس استراتیژی اداره و اهداف تعین شده.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.     طرح و ترتیب معیارهای نظارت و ارزیابی در هماهنگی و همکاری ریاست پلان و پالیسی و سایر بخش های مربوطه جهت پیشبرد امور نظارت و ارزیابی؛

2.     مدیریت پروسه نظارت و ارزیابی از تطبیق پلانها و برنامه های انکشافی اداره در هماهنگی با ادارات مربوطه؛

3.     مدیریت و نظارت از تطبیق رهنمودها و شاخص های از قبل تعین شده، بمنظور گزارش دهی شفاف و بهتر غرض تصمیم گیری مقامات ذیصلاح؛

4.     نظارت و ارزیابی از تطبیق چگونگی پالیسی ها و طرزالعمل ها به منظور بهبود اجراات کارکنان مرکز و ولایات در ادارات محلی؛

5.     ایجاد و انکشاف چارچوب سیستم نظارت و ارزیابی با در نظر داشت نیازمندی ها، غرض تطبیق بهتر پروژه های انکشافی اداره؛

6.     نظارت از تطبیق شاخص های بودجه انکشافی در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی های اداره؛

7.     طرح و انکشاف پرسشنامه های سروی و رهنمودها، تصحیح ارقام و تعقیب منظم از تطبیق چک لست های نظارتی درسطح مرکز و ولایات؛

وظایف مدیریتی:

8.     طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست نظارت وارزیابی از نتایج در مطابقت با پلان واهداف وزارت/اداره.

9.     نظارت ازفعالیت های ریاست ها و برنامه ها در جهت تحقق پروسیجرها و شیوه های مراقبت وارزیابی طــبق رهنمود های ارائه شده؛

10.  تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

11.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

12. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

13. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه؛

14. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به مقام ولایت از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛

15. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛

16. آموزش و رهنمایی کارکنان تحت اثر غرض بهبود اجراات کاری آنها؛

17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود ؛

وظایف هماهنگی:

18. تامین ارتباط و هماهنگی در پلان ها، فعالیت ها و اجراات کاری بخش مربوطه با تمام ریاست ها و بخش های مرکزی و ولایتی اداره جهت انسجام بهتر امور؛

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1.     رشته تحصیلی: حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : اقتصاد، مدیریت عمومی، حکومتداری، جامعه شناسی، اداره عامه، حقوق، علوم سیاسی، پالیسی عامه، پالیسی ادارۀ­عامه، ادارۀتجارت، مطالعات توسعه وی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از مؤسسات ملی و بین المللی داخلی و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود

2.     تجربه کاری: مرتبط (تجربه مدیریتی، مسلکی و یا ترکیبی از تجربه های مرتبط مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظیاف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از مؤسسات ملی و بین المللی داخلی و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور ؛

3.     مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی ( پشتو و یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای احراز بست متذکره درخواست نمایند؛Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired