ریاست پالیسی مالی (اقتصادی)

  وزارت مالیه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 295
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0898
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت مالیه:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت مالیه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست پالیسی مالی (اقتصادی)

0898

Job Summary:

هدف وظیفه: طرح و ترتیب پالیسی های مالی و پیشبینی عواید و مصارف غرض جمع آوری عواید و موثریت بیشتر در مصارفات گردد.


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

2.     تدوین پلان در بهبود پالیسی مالی ماهوار، ربعوار، و سالانه میان مدت و دراز مدت غرض حصول اهداف اساسی؛

3.     ارایه مشوره در ترتیب طرح های تحلیلی برای نهاد های مالی ملی و بین الملی جهت تطبیق فرضیه های اقتصادی؛

4.     ترتیب وتهیه نمودن راپورهای تحلیلی ربعوار و سالانه مالی به لسان های ملی و انگلیسی؛

5.     تهیه و ترتیب راپور خطرات مالی، ثبات تمویل مالی، قروض بشمول حقوق متقاعدین؛

6.     همکاری در ترتیب سند استراتیژی مالی در مشورت با ریاست بودجه و سایر ریاست ها/ واحد های وزارت مالیه جهت سازگاری بودجه با اهداف مالی که در چارچوب میان مدت مالی، چارچوب میان مدت مصارف و چارچوب دراز مدت مالی تصریح گردیده است؛

7.     ترتیب و تهیه نمودن اوراق تحقیقاتیکه فشارهای مالی بلقوه را تخمین مینماید، مانند هزینه روند انتقال در میان مدت و دراز مدت، مصارف عملیاتی و حفظ مراقبت غرض بهبود و تخمین پلان های مالی؛

8.     پیشکش نمودن اوراق تحقیقاتی که تاثیرات اجتماعی– اقتصادی هر گونه مصارف و مسائل مرتبط به پالیسی عواید را تحلیل و تجزیه می نماید؛

9.     ترتیب و تهیه نمودن مودل قروض(DSA) و تحلیل آن برای استراتیژی مالی و بودجه؛

10. نظارت از تطبیق، کنترول وکیفیت پالیسی ها و برنامه ها غرض ارتقای سطح کیفیت تحقق و طرح طرزالعمل ها برای تطبیق پالیسی؛

11. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

13.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

14. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

15. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

16. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

17. ارائه گزارش کاری ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

18. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. 


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت مالی، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، اقتصاد، مدیریت عمومی، حقوق، حکومتداری و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.     تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور پالیسی سازی ویا اقتصادی ویا پالیسی مالی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی؛

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 


This job is expired