ریاست پالیسی، تقنین محیط زیسی

  اداره ملی حفاظت محیط زیست
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 559
Date Posted:Mar 25, 2020
Reference:0122
Closing Date:Apr 5, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره ملی حفاظت محیط زیست :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره ملی حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست پالیسی، تقنین محیط زیسی

0122

Job Summary:

هدف وظیفه: طرح و انکشاف قوانین، پالیسی ها، مقررات، لوایح و طرزالعمل ها ی محیط زیستی به منظور تنظیم فعالیت محیط زیستی.                   


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.     طرح وتدوین قوانین، پالیسی ها، مقررات، لوایح ورهنمودهای مربوط به محیط زیستی درروشنایی قانون اساسی ج. ا.ا وسایر قوانین نافذه کشوردرهمآهنگی بامراجع ذیربط؛

2.     باز نگری، رشد و انکشاف قوانین، پالیسی ها، مقررات، لوایح و رهنمود های موجود با در نظر داشت شرایط محیطی بمنظور بهبود محیط زیست؛

3.     الویت بندی پیشنهادات تقنینی ریاست های مربوط و ترتیب پلان ان جهت طرح و تدوین اسناد تقنینی و پالیسی؛

4.     حصول اطمینان از ارسال مسودۀ طرح های تقنینی به مراجع ذیربط به منظور اخذ نظریات ایشان در طرح ها؛

5.      دفاع از طرح های قوانین در وزارت عدلیه به منظور طی مراحل پروسه بعدی؛

6.     حصول اطمینان از پروسه طی مراحل قوانین محیط زیستی در مراجع مربوط جهت تسریع پروسه؛

7.     ارایه پیشنهادات به معاون پالیسی وپلان جهت اصلاح وتعدیل اسناد تقنینی، ومنظوری اسناد تقنینی؛

8.     حصول اطمینان از رعایت مشارکت عامه و نقش نظریات ادارات ذیربط در مورد تدوین اسناد تقنینی محیط زیستی؛

9.     کنترول و نظارت از وظایف کمیته ها وارائه گزارش ازصورت پیشرف وکیفیت کار به معاونیت پالیسی جهت اگاهی؛

وظایف مدیریتی:

10. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

11. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست/اداره مربوطه؛

12.  تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

13. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

14. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

15. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

16. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

17. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

18. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود؛

ظایف همآهنگی:

19. ایجاد کمیته های داخلی جهت طرح، تدوین و تدقیق اسناد تقنینی و پالیسی؛

20. اخذ هدایات از مقام معاونیت و پیشنهادات ریاست های اداره به منظورطرح پالیسی و اسناد تقنینی؛

21. اشتراک در جلسات طرح و تدوین قوانین در ادارات و وزارت ها به منظور ا براز نظر ازلحاظ محیط زیستی در طرح ها؛

22. تشریک مساعی در باز نگری، طرح وترتیب قوانین، پالیسی ها، مقررات، لوایح، طرزالعمل ها وستراتیژی های اداره مربوطه؛

23. تأمین ارتباط وهمآهنگی با دونرها وسایردست اندرکاران سکتورمحیط زیست بمنظوردریافت خلاها وتثبیت نیازمندی ها جهت تقویت سیستم محیط زیست؛

24. ایجاد روابط و هماهنگی با بخش های مربوطه و سایر بخش های ذیربط جهت حصول اهداف متوقعه اداره؛


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1.     رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، اداره عامه، انکشاف پالیسی عامه، مدیریت عمومی، انکشاف پالیسی، محیط زیست و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه، به درجات بالاتر تحصیلی در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

2.     تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (در امور تسوید و تدقیق اسناد تقنینی و یا طرح و تدوین پالیسی ها و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف) مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب) مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

3.     مهارت های لازم: تسلط به لسان های رسمی (دری و پشتو) و لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

4.     موارد تشویقی:

الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب‌)    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛


This job is expired