ریاست پالیسی و پلان

  اداره اکادمی علوم افغانستان
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 361
Date Posted:Jul 21, 2020
Reference:0349
Closing Date:Aug 4, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره اکادمی علوم افغانستان:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اکادمی علوم افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند. هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


شماره

عنوان بست

شماره بست

1

ریاست پالیسی و پلان

0349

Job Summary:

هدف وظیفه:

مدیریت و هماهنگی پروسه پلان گذاری استراتیژیک، پلان های انکشافی ، طرح و انکشاف پالیسی های وزارت/اداره.


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1.     ایجاد میکانیزم هماهنگی با ریاستهای وزارت/اداره، جهت طرح وانکشاف پلانها و پالیسی­های انکشافی در مطابقت با پلان عمومی وزارت/اداره؛

2.     نظارت از جمع آوری سیستماتیک راپور ها، ارقام واعداد احصائیوی مورد نیاز از بخش های مختلف و تجزیه و تحلیل آن جهت انکشاف پالیسی و پلان؛

3.     حصول اطمینان از اینکه تحلیل و ارزیابی نقاط قوت ها، ضعف ها، فرصت­ها و چالشها بمنظور طرح و ترتیب پلان استراتژیک و پالیسی­های وزارت بصورت دقیق و معیاری صورت گرفته است؛

4.     مدیریت و نظارت از طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلان استرتیژیک وزارت/اداره؛

5.     حصول اطمینان از طرح وترتیب پلان انکشافی سالانه بر اساس معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده در سطح مرکز و ولایات غرض نیل به اهداف تعین شده؛

6.     تحلیل و تجزیه و انسجام امور پلان ها و ستراتیژی اداره جهت ایجاد همآهنگی با پلان انکشاف ملی افغانستان،

7.     معرفی پالیسی وزارت/اداره به نهاد های تطبیق کننده و ارائه مشوره دهی لازم به ادارات ذیدخل در مرحله تطبیق و بصورت کلی هماهنگ ساختن موضوعات پالیسی با مقامات و ادارات دولتی؛

8.     طرح پالیسی و طرزالعمل های مشخص بمنظور اتخاذ تصامیم معقول در راستای نیل به اهداف عمومی؛و

9.     جلب همکاری ادارات مختلف دولتی، غیر دولتی و دونران غرض تحقق برنامه ها با در نظر داشت اولویت ها.

وظایف مدیریتی:

10. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعوار وسالانه در مطابقت با اهداف و پلان استراتیژیک اداره؛

11. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست؛

12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

13. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

14. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

15. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه؛

16. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع،

17. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت آنها؛

18. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارکنان تحت اثر؛

19. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط؛و

20. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

21. تأمین روابط با وزارت ها و ادارات دولتی بمنظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور؛و

22. تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات مختلف دولتی غیر دولتی امور دفتر وزارت بمنظور انسجام و پیشبرد بهتر امور.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1.     حداقل دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، حکومتداری، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، پالیسی اداره عامه، مدیریت عمومی، مطالعات توسعوی وسایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود

2.     تجربه کاری:

1.     حداقل تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در یکی از بخش های ( طرح پلان / پالیسی، تسوید اسناد تقنینی، هماهنگی، احصائیه، امور­پروژه یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).

·        مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

مهارت­های لازم:

1.     تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی

2.     مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

3.     مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی :

4.     (5) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

5.     (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت: کاندیدانیکه اسناد مورد نیاز این بست را بصورت مکمل، شفاف و واضح ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نمی­شوند و حق شکایت را نیز ندارند.Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

1.      زمان ارسال درخواست:

·        درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

2.      اسناد تحصیلی:

·       اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛

·       اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛

·       اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛

·       اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.


 

3.   اسناد تجربه کاری:

3.1  اسناد تجربه کاری دولتی:

·       اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،

·       اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.


 

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

·       داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛

·       قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛

·       مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.


 

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:

·     بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛

·     اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.


 

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:

·       درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.


 

4.      تجربه مرتبط:

·        مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.


جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹