ریاست پلان و پالیسی

  اداره اکادمی علوم افغانستان
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 440
Date Posted:Sep 7, 2019
Reference:0566-3
Closing Date:Sep 19, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره اکادمی علوم افغانستان:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اکادمی علوم افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست پلان و پالیسی 3-0566

Job Summary:

هدف وظیفه:

مدیریت و هماهنگی پروسه پلان گذاری استراتیژیک، پلان های انکشافی ، طرح و انکشاف پالیسی های وزارت/اداره.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.    طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعین شده.

2.    حصول اطمینان از اینکه تحلیل و ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و چالشها بمنظور طرح و ترتیب پلان استراتژیک و پالیسی­های وزارت بصورت دقیق و معیاری صورت گرفته است؛

3.    مدیریت و نظارت از طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلان استرتیژیک وزارت/اداره.

4.    طرح و ترتیب چارچوب تطبیق پالیسی ادارات محلی در هماهنگی با وزارت ها و ادارات مستقل دولتی که در تطبیق پالیسی مذکور در سطح ملی و محلی سهیم اند.

5.    حصول اطمینان از طرح وترتیب پلان انکشافی سالانه بر اساس معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده در سطح مرکز و ولایات غرض نیل به اهداف تعین شده.

6.    تحلیل و تجزیه و انسجام امور پلان ها و ستراتیژی اداره جهت ایجاد همآهنگی با پلان انکشاف ملی افغانستان.

7.    معرفی پالیسی وزارت/اداره به نهاد های تطبیق کننده و ارائه مشوره دهی لازم به ادارات ذیدخل در مرحله تطبیق و بصورت کلی هماهنگ ساختن موضوعات پالیسی با مقامات و ادارات دولتی.

8.    طرح پالیسی و طرزالعمل های مشخص بمنظور اتخاذ تصامیم معقول در راستای نیل به اهداف عمومی.

9.    ایجاد میکانیزم هماهنگی با ریاستهای وزارت/اداره، جهت طرح وانکشاف پلانها و پالیسی­های انکشافی در مطابقت با پلان عمومی وزارت/اداره؛

10.      تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

11.      رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

12.     رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

13.     جلب همکاری ادارات مختلف دولتی، غیر دولتی و دونران غرض تحقق برنامه ها با در نظر داشت اولویت ها.

14.     تأمین روابط با وزارت ها و ادارات دولتی بمنظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور.

15.     تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه؛

16.     ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به مقام ولایت از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛

17.     ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛

18.     آموزش و رهنمایی کارکنان تحت اثر غرض بهبود اجراات کاری آنها؛

19.     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.    حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، حکومتداری، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، پالیسی اداره عامه، مدیریت عمومی، مطالعات توسعوی و یا سیار رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود

2.    تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی؛ طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین یا مقرره یا طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.

3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

Directer
This job is expired