ریاست قوانین و معاهدات ترانسپورت هوائی

  اداره هوانوردی ملکی
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 618
Date Posted:Oct 10, 2019
Reference:0857
Closing Date:Oct 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:109600 - 164489 AFN monthly
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره هوانوردی ملکی :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره هوانوردی ملکی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست قوانین و معاهدات ترانسپورت هوائی

0857

    

اندازۀ معاش:              اندازه معاش:              ااصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول 109،600.00 افغانی الی قدم پنجم 164،489 افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)  


پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد اداره هوانوردی ملکی:

اداره هوانوردی ملکی بر مبنای قانون هوانوردی ملکی، در فصل دوم، ماده یازدهم تشکیل، وظایف وصلاحیتهای اداره هوانوردی ملکی، چنین مشعر است : اداره هوانوردی ملکی مسؤل تنظیم کنترول امور مربوط به هوانوردی ملکی درکشور بوده، منحیث اداره مستقل دارای تشکیل و بودجه مستقل دولتی طبق احکام قانون فعالیت مینماید.

قانون هوانوردی ملکی در طی فرمان شماره (88) مورخ 08/08/1391 از جانب محتــرم رئیس جمهــور وقت منـظور گردیده است.

طرح پیشنهادی تشکیل اداره مستقل هوانوردی ملکی به اساس هدایت حکم ( 3577 ) مورخ 10/06/1392 از جانـب محترم رئیس جمهور، دولت اسلامی افغانستان بتاریخ 10/06/1392 منظور گردیده است .اداره هوانوردی ملکی عمدتاً مسئول خدمات حمل و نقل مصؤن و موثر هوایی، مسافرین، اموال، کارگو در مطابقت به قوانین نافذه و استندرد های سازمان های بین المللی که افغانستان عضویت آنرا کسب نموده است، میباشد.


Job Summary:

هدف وظیفه:

طرح، ترتیب و انکشاف قوانین، مقررات، پالیسی ها، طرزالعمل ها و موافقتنامه های خدمات ترانسپورت هوائی به منظور فراهم آوری تسهیلات لازم و بهبود امور ترانسپورت هوائی کشور.


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی بست:

1.  طرح و ترتیب معاهدات بین المللی ترانسپورت و اشتراک در طرح پالیسی ها، مذاکرات مربوطه بین افغانستان و کشور های خارجی و ارائه مشوره های لازم در غنامندی اهداف و پروگرام های اداره

2.  تأمین ارتباط با مقامات ترانسپورت هوائی کشور های ذیعلاقه و پیشنهاد تدویر مذاکرات با مقامات ترانسپورت هوائی کشور های مربوطه به منظور فراهم آوری تسهیلات ترانسپورت هوائی افغانستان

3.  مطالعه و بررسی پیشنهادات مقامات ترانسپورت هوائی کشور های خارجی جهت تأسیس خدمات ترانسپورت هوائی بین افغانستان و کشور های ذیعلاقه به منظور اتخاذ اقدامات موثر امور ترانسپورتی

4.  تدقیق کنوانسیون های مربوطه در ساحه حقوق هوانوردی و ترانسپورت بین المللی هوائی، مطالعه معیار ها و سفارش های سازمان بین المللی هوانوردی ملکی به مقصد تعدیل و ایزاد در قوانین و مقررات بر حسب ایجابات و امکانات عملی در کشور

5.  مطالعه مراسلات اسناد نشریه های سازمان بین المللی هوانوردی ملکی و ارائه پیشنهادات در خصوص تعدیلات آن ها بمنظور هماهنگ ساختن قوانین و مقررات ملی با معیارهای بین المللی و تشخیص تفاوت ها بین اسناد تقنینی ملی و بین المللی

6.  کنترول و نظارت بر فعالیت شرکت های حمل و نقل هوائی به ارتباط رعایت نرخ کرایه ها و عرضه خدمات به مسافرین به ستندرد بین المللی

7.  طی مراحل پاسپورت ها، اعتبار نامه ها و اخذ ویزه برای کارکنان هوانوردی ملکی که در جلسات عقد موافقت نامه ها، پروتوکول ها و کنفرانسهای بین المللی و منطقوی و برنامه های آموزشی که به نماینده گی از کشور اشتراک مینمایند

8.  تدویر ویا اشتراک در جلسات بورد نمایندگان شرکت های هوائی به منظور حل مسایل بر وفق قانون، مقررات و سایر اسناد تقنینی هوانوردی ملکی و معاهدات بین المللی هوانوردی

9.  حصول اطمینان از تطبیق قوانین و موافقتنامه های خدمات ترانسپورت هوائی بمنظور فراهم آوری سهولت در امور ترانسپورت هوائی،

10. طرح و تدوین، تعقیب و طی مراحل مقررات و طرزالعمل ها بر مبنای ضرورت و پیشنهاد بخش های مربوطه

11. ارائه مشوره و پیشنهادات لازم در طرح، ترتیب و انکشاف پلان ستراتیژیک اداره


وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه به طور ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره

2.     تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست

3.     تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه

4.     رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه

5.     رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه

6.     تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه

7.     رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع

8.     ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت

9.     انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر

10. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):


این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، روابط بین الملل و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.     تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در یکی از بخش های قانونگذاری، معاهدات بین المللی، روابط بین الملل و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 


This job is expired