ریاست شفاخانه وزیر محمد اکبر خان

  وزارت صحت عامه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 469
Date Posted:Jan 21, 2020
Reference:0039
Closing Date:Feb 1, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت صحت عامه :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت صحت عامه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست شفاخانه وزیر محمد اکبر خان

0039

Job Summary:

هدف وظیفه: رهبري و مدیریت فعالیت های شفاخانه در مطابقت با پاليسي و استراتيژي وزارت صحت عامه جهت عرضه خدمات صحي؛


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

·        وظایف تخصصی بست:

1)     مدیریت، رهبری، نظارت و حمايت از امور مسلکي و اداري شفاخانه؛

2)     حصول اطمینان از انجام امور مربوط شفاخانه طبق پاليسي، استراتيژي، رهنمودها و پروتوکول هاي وزارت صحت عامه؛

3)     اطمینان از قبول مريضان رجعت داده شده توسط شفاخانه ها و رجعت مريضان نيازمند جهت تداوي و يا تعقيب تداوي به قدمه هاي ديگر؛

4)     حصول اطمینان از تطبيق استندرد هاي وقايه انتان و استندرد هاي اداري در شفاخانه؛

5)     طرح و ترتيب پلان پاسخدهي به واقعات کتلوي عاجل و غير مترقبه مطابق به پلان استراتیژیک وزارت صحت عامه؛


·        وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

6)     تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره؛

7)     مدیریت پروسه تهیه پلان تدارکاتي سالانه شفاخانه و حصول اطمینان ازانجام پروسه شفاف تدارکات در خريداري ها و قرار داد ها؛

8)     رهبري مجالس تيم مديريتي شفاخانه مطابق طرزالعمل جهت بهبود فعالیت های یومیه شفاخانه؛

9)     تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری ریاست شفاخانه؛

10) تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛

11) رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها وشهر وندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه؛

12) حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛

13) ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور ایجاد انگیره برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت؛

14) رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛

15) ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای مقام وزارت بمنظور مطلع ساختن ازپیشرفت فعالیتها و دست آورد های بخش های مربوطه؛

16) اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود؛


·        وظایف هماهنگی بست:

17) حصول اطمینان از ایجاد و فعاليت مؤثر کمیته ها و بوردهاي مختلف شفاخانه (بورد مردمي، بورد مديريتي، کميته تدارکات و خريداري، کميته بهبود کيفيت، کميته وقايه انتان، کميته دوايي و تداوي، کميته بررسي واقعات فوتي، کميته معلومات صحي و کميته پاسخدهي به واقعات کتلوي عاجل و غير مترقبه)؛


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1.        رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: داکتر طب (MD) و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

2.        تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور طبی و یا مدیریت صحت عامه و یاسایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

a)        مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

b)        مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

3.        مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

4.         موارد تشویقی:

a)         (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

b)        (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired