ریاست صنعت و تجارت ولایت کندز

  وزارت صنعت و تجارت
Bachelor's Degree   Kunduz, Afghanistan Full Time 420
Date Posted:Jan 22, 2020
Reference:0043
Closing Date:Jan 29, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت صنعت و تجارت:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت صنعت و تجارت  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست صنعت و تجارت ولایت کندز

0043

Job Summary:

هدف: تنظیم و مدیریت تمام امور مربوطه در سطح ولایت.


Duties & Responsibilities:

مسئولیت‏ های کلیدی: رئیس صنعت و تجارت ولایت

§        جوازدهی: اِعمال نظارت بر روند صدور و تمدید جوازهای فعالیت برای شرکت‏ها در سطح ولایت. ارسال تمام درخواست‏های تصدیق جواز به ریاست ثبت مرکزی. ایجاد هماهنگی با ریاست ثبت مرکزی بمنظور حصول اطمینان از این که ریاست صنعت و تجارت در ولایت با دیتابس ریاست ثبت مرکزی بشکل الکترونیکی وصل است.

§        پارک‏های صنعتی: اِعمال نظارت بر روند انکشاف و حفظ و مراقبت از هر پارک صنعتی‏ای که در ولایت واقع شده است. هماهنگی نزدیک با ریاست‏های پارک‏های صنعتی. ارائه گزارشات ماهانه راجع به وضعیت پارک‏های صنعتی به ریاست پارک‏های صنعتی، بشمول تصاویر آن.

§        سهم‏گیری سکتور خصوصی: تعامل با نمایندگان سکتور خصوصی در سطح ولایت بمنظور دانستن محدودیت‏های کلیدی و فرصت‏های بازار بشکل واضح. پیگیری و حصول اطمینان از این که ریاست‏های مرکزی از تمام موضوعات و فرصت‏های موجود در سطح ولایت آگاهی دارند.


مدیریت

§        پلان‏های سالانه: تدوین پلان کاری سالانه عمومی برای ریاست صنعت و تجارت ولایت. تدوین پلان کاری سالانه برای هر یک از کارمندان این ریاست. ارزیابی ربعوار عملکرد هر یک از کارمندان این ریاست جهت تطابق آن با پلان کاری.

§        طرزالعمل‏ها: حصول اطمینان از تطبیق تمام طرزالعمل‏های مربوطه وزارت صنعت و تجارت در سطح ولایت.

§        آموزش: تدوین برنامه‏های آموزشی ماهانه برای تمام کارمندان جهت ارتقاء ظرفیت‏ آنان.

§        فعالیت‏ها: تدوین تقویم‏های کاری سالانه برای تمام فعالیت‏های ریاست حمایت واحد هماهنگی امور ولایتی، بر حسب ماهوار.

§        معیارهای ارزیابی: تعیین اهداف و شاخص‏های مشخص بمنظور ارزیابی عملکرد ریاست.

§        بودجه: تهیه و ترتیب بودجه عملیاتی و انکشافی سالانه ریاست، بر حسب ماهوار، کود و نوع فعالیت.


هماهنگی

§     در سطح داخلی: دایر نمودن جلسات ماهانه با کارمندان.

§     در سطح بیرونی: دایر نمودن حداقل یک جلسه در هفته با تجار و صنعتکاران.
تخنیکی/ گزارش‏دهی

§        تخنیکی: ایجاد یک دیتابس و کاربُرد آن برای درج و ثبت معلومات مهم مربوط به امور تجارت و صنعت در سطح ولایت.

§        گزارش‏دهی: تهیه و ترتیب گزارش خلاصه ماهانه راجع به وضعیت، شاخص‏ها و مسائل کلیدی فعالیت‏های واحد ولایتی و ارسال آن به آمریت هماهنگی امور ولایتی.


Job Requirement:

درجه تحصیل، تجربه کاری و مهارت‏ها

حداقل معیارها برای احراز این بست در ماده‏های 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی مشخص شده است.


تحصیلات

§        داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه و یا سایر رشته های مرتبط و به دارندگان سند تحصیلی بالاتر در رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.


تجربه

§        تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور تجارتی ویا اقتصادی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.


مهارت ‏ها

  • تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنائی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
  • توانایی تدوین و نوشتن استراتیژی‏های مختصر.
  • برخورداری از مهارت‎‏های عالی در عرصه‏ انجام تحقیق.
  • قابلیت‏های مدیریتی بمنظور مدیریت یک تیم بزرگ در سطح ریاست.
  • توانایی مدیریت روابط با جوانب ذیدخل متعدد، بشمول سایر شعبات وزارت صنعت و تجارت، ادارات دولتی، سکتور خصوصی و جوانب ذیدخل بین‏المللی.

§        توانایی استفاده از نرم افزارهای رایج، از جمله ایمیل، مایکروسافت آفیس و ایجاد دیتابس در برنامه اکسل.

§        داشتن ابتکار عمل جهت دستیابی به اهداف تعیین شده.


Job Location:

Afghanistan, Kunduz
This job is expired