ریاست ستراتیژی پلان و پالیسی تحقیق

  وزارت مالیه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 341
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0899
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت مالیه:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت مالیه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست ستراتیژی پلان و پالیسی تحقیق

0899

Job Summary:

هدف وظیفه: طرح نظارت و ارزیابی، تحلیل و تکثیر پلان عواید نهاد های بودجوی. 


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

2.     طرح تطبیق و ارزیابی پلان عواید سال مالی به اساس فکتور ها و شاخص ها بمنظور تکثیر پلان عواید به تمام واحد های بودجوی کشور؛

3.     مطالبه، تحلیل و ارزیابی راپور های عواید سال مالی به منظور جستجوی راه های رشد عواید مطابق به قوانین و مقررات؛

4.      نظارت و ارزیابی از روند جمع آوری عواید، در نهاد های جمع آوری کننده در جهت تطبیق پلان عواید؛

5.     طرح ترتیب و انسجام قطیه عواید، تعقیب راپور های باقیات عواید ترتیب رهنمود ها، پرو سیجر ها جهت اجراات بهتر؛

6.     توسعه و اصلاح مادیول های فعلی و ایجاد مادیول های جدید و تعین جهت عواید از طریق دستور العملهای موجود و پیشبنی لازم جهت طرح پالیسی ها و ستر اتیژی های موثر؛

7.     نظارت از توسعه و انکشاف پالیسی ها و پروسیجر ها برای استفاده و نگهداری سیستمهای ارتس و(RRD) و بهتر سازی پروسیجر ها برای مستفدین؛

8.      نظارت از اجراات عواید در بخش های مرکزی و ولایتی، دیدار های منظم از دفاتر غرض نظارات از پروسع تحصیل عواید؛

9.     تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

10. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

11. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

12. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

13. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

14. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

15. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

16. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، اقتصاد، مدیریت عمومی، حقوق، حکومتداری، مدیریت دولتی، انکشاف پالیسی و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.     تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور پالیسی سازی ویا اقتصادی ویا پالیسی مالی ویا اقتصاد ملی ویا تحقیق ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی؛

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 


This job is expired