ریاست تدارکات

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 513
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:0747
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت تحصیلات عالی:

Founded: 2014  http://www.iarcsc.gov.af

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت تحصیلات عالی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست تدارکات   0747


Job Summary:

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات اداره مربوطه؛ تامين هماهنگي فعاليت هاي تدارکاتي، تطبیق قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1.    طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست مربوطه در مطابقت با پلان و اهداف اداره.

2.    مدیریت، طرح، ترتیب و تایید پلان تدارکاتی، ارسال بموقع آن به اداره تدارکات ملی و حصول اطمینان از تطبیق بموقع و درست آن.

3.    مدیریت و نظارت از سیستم انتقال معلومات قراردادها به سیستم الکترونیکی (انلاین)اداره تدارکات ملی و دیتابیس داخلی.

4.    پیشبرد اجراات کاری در مطابقت با قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات و کنترول از پلان های تجدید شده اداره و ارسال به موقع آن به اداره تدارکات ملی و سایرادارات ذیربط .

5.    نظارت از طرح، ترتیب و تایید اسناد داوطلبی، شرطنامه ها، اسناد ارزیابی قبلی اهلیت، اسناد درخواست نرخ گیری، اعلانات تدارکاتی، درخواست برای ارائه پیشنهادات و سایر اسناد معیاری تدارکات جهت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکاتی مربوطه.

6.    نظارت و پیشنهاد تثبیت معیارها و شرایط اهلیت و شایستگی داوطلبان در اسناد معیاری تدارکات.

7.    مدیریت و نظارت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکات طبق قانون تدارکات، طرزاالعمل ها، متحدالمال ها و سایر اسناد معیاری تدارکات.

8.    پیشنهاد تعیین هیئت های آفرگشایی و ارزیابی خریداری و سایر هیئت ها پروسه تدارکاتی.

9.    نظارت بر پروسه آفرگشایی و ارزیابی آفرها و  حصول اطمینان از صحت و درستی آن.

10. نظارت از پروسه نرخگیری پرچون و کنترول دقیق آن با اجناس از لحاظ کیفیت با درنظرداشت پالیسی های دولت.

11. نظارت از ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد، تطبیق، اکمال و اجرای به موقع آن.

12. ارائه مشوره های تدارکاتی طبق قانون و مقررات تدارکاتی به مقامات، رؤسا و سایر کارمندان ریاست و اداره مربوطه.

13. نظارت از پروسه های ارسال فورم های معیاری تدارکات به خصوص پیشنهااد اعطای قرارداد و نظارت پروسه اعطای قرارداد.

14. تثبیت تخلفات تدارکاتی داوطلبان و قراردادیان و ارسال پيشنهاد محروميت شرکت های متخلف به اداره تدارکات ملی طبق قانون تدارکات و طرزالعمل مربوطه.

15. طی مراحل اسناد اعطای قرارداد به داوطلب برنده وفراهم آوری تسهیلات در پروسه اعطای قرارداد.

16. مدیریت، ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد در مطابقت به قانون و اسناد معیاری تدارکات.

17. مدیریتو رهبری کارمندان تحت اثر، ارتقای ظرفیت کارمندان جهت موثریت و مثمریت کاری و اجرای بهتر امور کاری و حل مشکلات کارمندان و تامين هماهنگي در اجراي وظايف کارمندان.

18. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی .

19. ارائه گزارش به موقع از کارکردهای بخش های تدارکات به آمر ذیصلاح.

20. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده(7) ،(8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل :

o      حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره ومدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک و مدیریت عمومی ، به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

o      حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط.

3      .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):

o      توانائی مدیریت امور تدارکاتی ، رهبری، ارتباطات و مفاهمه را داشته باشد.

o      بلدیت کاملبه یکی زبان هایرسمی (دری و پشتو) وآشنایی با زبان انگلیسی.

o      مهارت با پروگرام های کمپیوتر(ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)


Job Keywords:

Directer
This job is expired