ریاست تحقیقات صحت عامه و مطالعات کلینیکی

  وزارت صحت عامه
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 264
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0904
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت صحت عامه :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت صحت عامه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست تحقیقات صحت عامه و مطالعات کلینیکی

0904

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و انسجام امور تحقيقاتي صحي مطابق به معيارات موثق مبتني بر شواهد به وزارت صحت عامه.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1-     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت تحقق اهداف؛

2-     ارائه مشوره در طرح و ترتيب پروتوكولها لوايح مقررات ستندرد تحقيقاتي جهت انجام دادن سروي ها و مطالعات در بخش صحت عامه؛

3-     فراهم آوردی زمينه هاي آموزشي جهت ارتقاي ظرفيت كارمندان مركزي و ولايتي وزارت صحت عامه در به راه اندازي سروي ها و ساير مطالعات علمي در بخش صحت عامه؛

4-     فراهم نمودن تسهيلات تخنيكي با پوهنتون ها، موسسات و ساير دست اندركاران تحقيقی جهت راه اندازي تحقيقات علمي در ساحات كه اولويت دارد؛

5-      زمينه سازی در ايجاد و حفظ مركز معلومات تحقيقاتي در اداره مربوطه به منظور پيشبرد بهتر امورات

6-     نظارت و كنترل از پروسه تحليل و تفسير ارقام جمع شده از سروي ها و ساير مطالعات علمي و ارائه فيد بك لازم در صورت ضرورت به منظور اطمينان از كيفيت معلومات

7-     ارائه معلومات جديد به بخش نشرات وزارت صحت عامه و ساير دپارتمنتهاي مورد نياز و ساير رسانه ها به شكل منظم جهت آگاهي اذهان عامه .

8-     تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلانهای بخش مربوطه؛

9-     تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

10-  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

11- رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

12- تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر؛

13- ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف؛

14- انجام سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیصلاح ورئیس مربوطه به وی سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های طب یا مدیریت صحت عامه و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2.     تجربه کاری مرتبط ( مدیریتی مشابه یا تخصصی در امور صحت عامه  و یا سایرموارد مندرج اهداف و مسولیت های این بست ) حد اقل سه سال برای لیسانس ، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.

3.     تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی کامل با لسان انگلیسی.

4.مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired