ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه ها MIS بست 4 کارشناس

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 718
Date Posted:Jul 10, 2019
Reference:KM-HR-12
Closing Date:Jul 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است


Job Summary:

هدف وظیفه: پیشبرد و مدیریت از نرم افزار های MIS


Skills Required:

Custom Expert

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.     تهیه پلان ها برای بهبود فعالیت های داخلی ریاست

2.     پیگیری از چگونگی پیشرفت فعالیت های پروژه ها

3.     کنترول و ارزیابی پلان ها و بودیجه تعیین شده برای پروژه ها

4.     بررسی راپور های هفته وار، ماهوار و ربع وار پروژه ها

5.     وارد کردن معلومات پروژه در سیستم PMIS

6.     بررسی معلومات پروژه ها در سیستم PMIS

7.     وارد نمودن معلومات در سیستم ACPMS

8.     بررسی معلومات پروژه ها در سیستم ACPMS

9.     حصول اطمینان ازاینکه تمام کارهای اداره به وجه احسن مطابق پلان, وقت و زمان معین آن انجام شده است؛

10. انکشاف و توسعه پلان اداری و حصول اطمینان ازاینکه تمام کارهای مربوطه مطابق معیارات صورت گرفته است؛

11. ایفای نقش فعال و سازنده در تمام کارهای مربوطه شاروالی کابل؛

12. ترتیب و تنظیم تمام امورات محوله اداری مرتبط به وظیفه؛

13. ترتیب راپورهای هفته وار، ماهوار، ربع وار وسالانه

14. استفاده از سیستم های پیشرفته در انجام امورات اداره؛

15. وارسی درست از وسایط وتجهیزات مربوط اداره؛


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.


1.     درجه تحصیل:

o      حد اقل داشتن لیسانس رشته اقتصاد، کمپیوتر ساینس و یا تکنالوژی معلوماتی برای ماستر حق اولویت داده میشود


2.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

o      داشتن دو سال تجربه کاری در ادارات دولتی در بخش های مربوطه الزامی میباشد، برای ماستر تجربه کاری نیاز نیست.


3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره

o      داشتن مهارت هاي اساسي مسلکی و مديريتی

o      آشنایی با نرم افزار های MIS


Job Keywords:

KM
This job is expired