ریاست توسعه ورزش زنان

  ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 239
Date Posted:Jan 22, 2020
Reference:0045
Closing Date:Feb 2, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند. هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست توسعه ورزش زنان

0045


Job Summary:

هدف وظیفه: رهبری، مدیریت و کنترول تمام بخشهای فنی و مسلکی جهت انکشاف، توسعه و تعمیم ورزش طبقه اناث کشور در مطابقت با قوانین و مقررات اداره.


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1.     ایجاد میکانیزم مؤثر آموزشی جهت تربیه کادرها (ترینران، حکما و کارکنان) مسلکی در ادارۀ تربیت بدنی و ورزش کشور؛

2.     نظارت از تطبیق اهداف و پروگرامهای مسلکی و فنی و پلان تمریناتی ترینران ورزشی اناث جهت تحقق اهداف اداره؛

3.     فراهم آوری تسهیلات ورزشی برای ورزشکاران و تهیه برنامه های جامع جهت برگذاری مسابقات و نظارت هدفمند از آن؛

4.     ایجاد چارچوب سالم غرض تطبیق مقرره نورمهای ورزشی درجه دار، عرضه خدمات صحی برای ورزشکاران اناث کشور؛

5.     اتخاذ تصامیم لازم جهت تقویت، توسعه و تعمیم ورزش های فردی و اجتماعی زنان در کشور؛

6.     ارائه مشورهای فنی و مسلکی به ریاست عمومی تربیت بدنی، نظارت از تمرینات قشر اناث در فدراسیون های ورزشی و طرح برنامه های آگاهی دهی ورزشکاران جهت تفهیم عواقب خطرناک استفاده از مواد نیرو افزا؛

7.     فراهم آوری تمام امکانات و تسهیلات مسلکی و فنی ورزشی برای قشر اناث عم از معلول و معیوب جهت تحقق اهداف اداره؛

وظایف مدیریتی:

8.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛

9.     تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

10. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

11.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

12. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

13. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

14. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

15. ارائه گزارش کاری ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

17. تامین ارتباط و همآهنگی با مراجع ذیربط در رابطه با توسعه ورزش زنان کشور و عرضه خدمات صحی برای ورزشکاران طبقه اناث و ارتقای ظرفیت آنها در داخل و خارج از کشور؛ 


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: تربیت بدنی، سپورت های اجتماعی، سپورت های انفرادی، طب ورزشی، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، اقتصاد ویا سایر رشته های مرتبط و به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛


تجربه کاری:

2.     تجربه کاری مرتبط از داخل ویا خارج از کشور در یکی از بخش های (تجریه مدیریت، مسلکی و یا ترکیب از تجربه های مرتبط مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛


مهارت های لازم:

3.     تسلط به یکی از زبانهای رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired