ریاست توسعه ورزش زنان

  ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 165
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0409-4
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست توسعه ورزش زنان    

0409-4


Job Summary:

هدف وظیفه:

 رهبری، مدیریت و کنترول تمام بخشهای فنی و مسلکی جهت انکشاف، توسعه وتعمیم ورزش طبقه اناث کشور در مطابقت با قوانین و مقررات اداره.


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان کاری درمطابقت به پلان عمومی ریاست جهت تحقق اهداف فنی ومسلکی اداره مربوط.

2.     ایجاد میکانیسم مؤثر آموزشی جهت تربیه کادرها(ترینران،حکما وکارکنان)مسلکی درادارۀ تربیت بدنی وسپورت کشور.

3.     تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

4.      رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

5.     رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

6.     نظارت  ازتطبیق اهداف وپروگرامهای مسلکی وفنی و پلان تمریناتی ترینران ورزشی اناث جهت تحقق اهداف اداره.

7.     فراهم آوری تسهیلات ورزشی برای ورزشکاران وتهیه برنامه های جامع جهت برگذاری مسابقات ونظارت هدفمند ازآن.

8.     ایجادچارچوب سالم غرض تطبیق مقرره نورمهای ورزشی درجه دار،عرضه خدمات صحی برای ورزشکاران اناث کشور.

9.     اتخاذ تصامیم لازم جهت تقویت، توسعه وتعمیم ورزش های فردی واجتماعی زنان در کشور.

10. مدیریت ،مراقبت وآموزش کارکنان تحت اثر به منظور بهبودکیفیت کاری بخش های فنی ومسلکی بخش مربوط.

11. ارائه مشورهای فنی ومسلکی به ریاست عمومی تربیت بدنی، نظارت ازتمرینات قشر اناث در فدراسیون های ورزشی وطرح برنامه های آگاهی دهی ورزشکاران جهت تفهیم عواقب خطرناک استفاده ازمواد نیرو افزا.

12. فراهم آوری تمام امکانات وتسهیلات مسلکی وفنی ورزشی برای قشر اناث عم از معلول و معیوب جهت تحقق اهداف اداره .

13. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه عندالضرورت به بخش مربوطه جهت تحقق اهداف .

14. اجرای سایر وظایف که مطابق قانون ،مقررات ولوایح ازطرف مقامات ذیصلاح بوی سپرده می شود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8 ،7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

درجه تحصیل

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل  لیسانس در رشته تربیت بدنی، سپورت های اجتماعی ، سپورت های انفرادی ، مضامین تیوریکی و سپورت های طب ورزشی به درجات بالاتر ترجیح داده میشود

2.     حد اقل تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه وتخصصی درامور؛ ورزشی ) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر ویک سال برای دکتور.

3.     تسلط به یکی از زبانهای رسمی ( پشتو یا دری ) وآشنایی ( تحریر وتکلم ) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.


This job is expired