ریاست ورزشی ولایات ننگرهار، کندز و کندهار

Bachelor's Degree   Multi Location Full Time 146
Date Posted:Jul 12, 2021
Reference:0534-6
Closing Date:Jul 24, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:3
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (سه بست) رتبه دوم  ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد  می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره

عنوان بست                                                        

شماره بست  

1

ریاست ورزشی ولایت ننگرهار

0534-6

2

ریاست ورزشی ولایت کندز

0536-5

3

ریاست ورزشی ولایت کندهار

0068-8Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت، توسعه، رشد، انکشاف ورزش و طرح برنامه های متنوع ورزشی در سطح ولایت جهت تحقق اهداف تعین شده اداره.

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

·     وظایف تخصصی بست:

1.  ایجاد میکانیزم موثر جهت توسعه و انکشاف ورزش های ملی و عنعنوی بین قشر ذکور و اناث؛

2.  تهیه پلان لوازم و سامان آلات ورزشی و ارسال آن به مرکز جهت تهیه ضروریات مورد نیاز؛

3.  ایجاد زمینه های مناسب جلب و جذب نهاد ها و تجار ملی به منظور تقویه بنیه مادی سپورت؛

4.  ابلاغ فیصله های رهبری به تمام شعبات مربوط و اخذ گزارش از اجراآت آنان جهت تامین شفافیت؛

5.  تدویر مسابقات ورزشی جهت ارتقای سطح مهارت های مسلکی و رقابت های سالم ورزشی بین ورزشکاران؛

6.  توسعه و نوسازی محلات ورزشی جهت مساعدساختن شرایط ورزشی برای ورزشکاران وعلاقمندان ورزش؛

·     وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

7.  تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛

8.  تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

9.     تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

10.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

11. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

12. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

13. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

14. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

·     وظایف هماهنگی بست:

16. تامین ارتباط با مرکز غرض اخذ هدایات، حمایت های تخنیکی، احکام، پالیسی ها و پلان های اجرائیوی؛

17. ایجاد روابط و هماهنگی با ورزشکاران و فدراسیون های ورزشی جهت راه اندازی مسابقات ورزشی؛

18. هماهنگی با بخش های مربوطه ریاست و سایر بخش های مرتبط جهت حصول اهداف متوقعه اداره؛


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1.  رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: تربیت بدنی و سپورت، سپورتهای انفرادی، سپورت های اجتماعی، طب ورزشی، اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، حقوق، پالیسی عامه، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

2.  تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (تجربه مدیریت، مسلکی و یا ترکیب از تجربه های مرتبط مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسئولیت های وظیفوای این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف) مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب) مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

3.  مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

4.  موارد تشویقی:

الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب‌)  (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛Job Location:

Afghanistan, Nangarhar, Kunduz, Kandahar
This job is expired