ریاست ورزشی ولایت بلخ

  ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 183
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0568-4
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (1 بست) رتبه دوم ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست ورزشی ولایت بلخ

0568-4


Job Summary:

هدف وظیفه.:

نظارت، مدیریت، توسعه، رشد، انکشاف و طرح برنامه های متنوع ورزشی های ملی، المپیکی و عنعنوی در سطح ولایت جهت تحقق اهداف در مطابقت با قوانین و مقررات اداره . 


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده.

2.     ایجاد میکانیزم موثر جهت توسعه و انکشاف ورزش های ملی، بین المپیکی و عنعنوی بین قشرذکور و اناث.

3.     تهیه پلانی لوازم و سامان آلات ورزشی و ارسال آن به مرکز جهت تهیه ضروریات مورد نیاز.

4.     تامین ارتباط با مرکز غرض اخذ هدایات، حمایت های تخنیکی ، احکام، پالیسی ها و پلان های اجرائیوی.

5.     ایجاد زمینه های مناسب جلب و جذب نهاد ها و تجار ملی به منظور تقویه بنیه مادی سپورت.

6.     ابلاغ فیصله های رهبری به تمام شعبات مربوط و اخذ گزارش از اجراات آنان جهت تامین شفافیت.

7.     اخذ جنتری فعالیت های فدراسیون های ورزشی بخاطر جستجوه وجوه مالی و تهیه مواد مورد ضرورت در سطح ولایت.

8.     تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

9.     رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

10. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

11. تدویر مسابقات ورزشی جهت ارتقای سطح مهارت های مسلکی و رقابت های سالم ورزشی بین ورزشکاران.

12. اتخاذ تصامیم لازم در جهت تحقق اهداف و برنامه های ورزشی در سطح ولایت مربوط.

13. توسعه ونوسازی محلات ورزشی جهت مساعدساختن شرایط ورزشی برای ورزشکاران وعلاقمندان ورزش.

14. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر.

15. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه عندالضرورت به بخش مربوطه جهت تحقق اهداف .

16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):


این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8 ،7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل  لیسانس در رشته تربیت بدنی، سپورت های اجتماعی ، سپورت های انفرادی ، مضامین تیوریکی و سپورت های طب ورزشی، اداره عامه، حقوق، کمپیوتر ساینس، اقتصاد و یا سایر رشته های مرتبط به درجات بالاتر ترجیح داده میشود

2.     حد اقل تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی درامور ورزشی) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر ویک سال برای دکتور.

3.     تسلط به یکی از زبانهای رسمی ( پشتو یا دری ) وآشنایی ( تحریر وتکلم ) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired