ریاست زیر بناهای آبی

  وزارت اقتصاد
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 326
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0908
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت اقتصاد :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت اقتصاد  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست زیر بناهای آبی

0908

Job Summary:

    هدف وظیفه: نظارت، کنترول ومشوره دهی جهت ارزیابی دیزاین پروژه های زیربناهای آبی، مانند بندهای برق و آبیاری، نیروگاه های تولید برق، شبکه های آبرسانی، فاضلاب و کانال های آبیاری به وزارت ها و ادارات مربوطه جهت موثریت اقتصادی.

.........................................................................................................................................................................


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

    صلاحیت و مسولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست زیر بنا های  آبی در مطابقت به استراتیژی و اهداف وزارت .
 2. همکاری و ارایه مشوره های مسلکی در جهت بهبود وافزایش کیفیت دیزاین پروژه های بند های برق وآبیاری، کانال ها، تصفیه خانه های آب، نیروگاه های برق و سایر تاسیسات مرتبط به آن به وزارت ها وادارات مربوطه جهت موثریت اقتصادی.
 3. انکشاف رهنمود ها، فارمت ها و میکانیزم های کاری جهت ارزیابی دیزاین پروژه های زیربناهای آبی.
 4. نظارت ازروند تحلیل وارزیابی دیزاین بندهای برق وآبیاری، تونل های سرکوب، نیروگاه های تولید برق، ارتفاعات وعرض دیوار بند، کاسه بند، فشار های هایدرولیکی ناشی اززلزله ها وطوفان ها و سایراجزای مرتبط به آن.
 5. نظارت ازچگونگی تحلیل وارزیابی دیزاین پروژه های شبکات آبرسانی وکانالیزاسیون، شبکات فاضلاب، سربند ها وکانال های آبیاری.
 6. تحلیل وبررسی مسوده پلانهای انکشافی وپروگرام های تفصیلی دیزاین پروژه های زیربنای آبی.
 7. ابراز نظر پیرامون پلان های مهندسی و انجنیری زیربناهای آبی پروژه های زیربنائی.
 8. تهیه و ترتیب گزارشات تحلیلی دررابطه به دیزاین زیربناهای آبی وارائه آن به مقام وزارت.
 9. رهنمائی، رهبری و مدیریت کارمندان تحت اثر درراستای تحلیل وارزیابی دیزاین پروژه های زیربناهای آبی.
 10. راه اندازی ارزیابی اجراات تمام کارمندان تحت اثر مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، اموزشو انکشاف کارکنان جهت اجرای بهتر امور مطابق معیار های تعین شده.
 12. اجرای سایر وظایف سپرده شده توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات واهداف اداره. 


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام،سطح تحصیل و تجربه کاری:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است :

1- درجه تحصیل:

دارای سند تحصیلی حداقل لیسانس دررشته های(انجنیری ساختمانی، انجینر هایدرولیک، انجینری الکترومیخانیک) به درجه تحصیلی بالاتردر رشته های متذکره ارجیحت داده میشود.


2- نوع و مدت زمانتجربه کاری:

 تجربه کاری مرتبط مدیریتی مشابه، تخصصی مشابه، پروژه های زیربنائی، ودیزاین بند های آبی  وسایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های وظیفوی این بست، حد اقل  تجربه کاری سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

مهارت های دیگر (کورس های کوتا مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)

3.      تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری وپشتو) وتسلط (تحریر وتکلم) به زبان انگلیسی.

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


This job is expired