ریاست زیر بناهای شهر و مسکن

  وزارت اقتصاد
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 419
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0907
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت اقتصاد :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت اقتصاد  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست زیر بناهای شهر و مسکن

0907

Job Summary:

هدف وظیفه: تحلیل وارزیابی اقتصادی ماستر پلان های شهری،ارزیابی دیزاین مراکز تجارتی، پارک های صنعتی، شهرک های رهایشی، تاسیسات صحی وتعلیمی، شبکه های آبرسانی، فاضلاب و کانالیزاسیون ایجاد تسهیلات به وزارت ها و ادارات مربوطه غرض افزایش موثریت تطبیقی پروژه ها 


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسولیت های وظیفوی:

1.      طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست زیر بنا های شهرومسکن مطابق به استراتیژی واهداف وزارت.

2.      رهبری و مدیریت کارمندان مربوطه در روشنائی قوانین و ستندرد های قابل استفاده جهت افزایش موثریت کاری.

3.      ارایه مشوره های تخنیکی پیرامون تحلیل و ارزیابی اقتصادی دیزاین پروژه های زیر بناهای شهر و مسکن در راستای بلند بردن کیفیت تطبیقی انها.

4.      همکاری تخنیکی با وزارت ها وادارات مربوطه دررابطه به بلند بردن مهارت دیزاین پروژه های بزرگ زیربناهای شهرومسکن.

5.      انکشاف رهنمود ها، فارمت ها و میکانیزم های کاری جهت ارزیابی پروژه های شهرومسکن.

6.      ارزیابی طرح ودیزاین پروژه های زیربناهای شهرومسکن بادرنظرداشت مطالعات جیوتخنیکی وجیولوجیکی، توپوگرافیکی، آب شناسی، مادل سازی هایدرولیکی.

7.      تحلیل وارزیابی دیزاین بلند منزل ها، شهرک ها، شفاخانه ها، پارک های صنعتی، پارک های تفریحی ملی و بازنگری تخنیک های ساختاری پروژه های شهر سازی ومسکن.

8.      تدویربرنامه ها، ورکشاپ ها و سمینارهای علمی درمورد پلانگذاری شهری، معماری، مدل سازی ساختمانی، دیزاین وخدمات انجنیری به کارمندان مربوطه جهت بهبود کیفیت کاری.

9.      حصول اطمینان ازمدیریت سالم، استخدام، تشویق،ترغیب، اموزش وانکشاف جهت اجرای بهترامورمطابق معیارهای تعین شده.

10.   راه اندازی ارزیابی اجراات تمام کارمندان تحت اثر مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.

11.   اجرای سایر وظایف که توسط مقام ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات واهداف اداره محول میگردد.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

         شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

1.     درجه تحصیل:

دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته انجنیری ساختمانی، انجنیری شهر سازی وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده میشود.

2.      تجارب کاری مرتبط مدیریتی مشابه و تخصصی مشابه  در بخش های زیربنائی، پروژه های ساختمانی وسایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست، حد اقل سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر و یک سال برای دوکتور.

مهارت های دیگر (کورس های کوتا مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)

3.      تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) و تسلط (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه


This job is expired