ریاست زیر بناهای ترانسپورتی

  وزارت اقتصاد
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 364
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0909
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت اقتصاد :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت اقتصاد  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


ریاست زیر بناهای ترانسپورتی

0909

Job Summary:

هدف وظیفه: سازماندهی، نظارت وکنترول ازدیزاین پروژه های شاهراه ها، میادین هوایی، خطوط آهن و سیستم های ترانسپورت شهری جهت شناسایی مشکلات کلیدی وارایه پیشنهادات سازنده درراستای رفع کاستی وموثریت اقتصادی.


Duties & Responsibilities:

 صلاحیت و مسولیت های وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعواروسالانه ریاست زیربناهای ترانسپورتی مطابق به استراتیژی و اهداف وزارت اقتصاد.

2.      رهنمایی.رهبری و مدیریت کارمندان تحت اثر در ارستای تحلیل و ارزیابی دیزاین پروژه های سرک، خطوط آهن وسایر تاسیسات مرتبط به آن.

3.      همکاری وارایه مشوره های مسلکی در جهت بهبود وافزایش کیفیت دیزاین پروژه هایی سرک، خطوط آهن و سایرتاسیسات متمم آن به وزارت ها و ادارات مربوطه و موثریت اقتصادی.

 1. انکشاف رهنمود ها ، فارمت ها و میکانیزم های کاری جهت ارزیابی دیزاین پروژه های بزرگ زیربنا های ترانسپورتی.
 2. نظارت ازروند تحلیل وارزیابی دیزاین پروژه های خطوط آهن، زیرساخت ها، سیلپرها، ستیشن ها وسایراجزای مرتبط به آن.
 3. نظارت از چگونگی تحلیل و ارزیابی دیزاین پروژه های سرک، پل و پلچکها، دیوار های استنادی و سایر اجزای متمم آن.
 4. نظارت ازروند تحلیل وارزیابی دیزاین پروژه رنوی، گارد تاور، توقفگاه های طیارات، ترمیمگاه ها طیارات وترمینال ها.
 5. نظارت از روند تحلیل و ارزیابی دیزاین شبکه های مخابراتی.
 6. ابراز نظرپیرامون پلان های مهندسی و انجنیری پروژه های زیربنای مخابراتی ، ترانسپورتی زمینی وهوائی پروژه های زیر بنایی..
 7. تهیه وترتیب گزارشات تحلیلی دررابطه به دیزاین زیربناهای ترانسپورت زمینی و مخابراتی.
 8. راه اندازی ارزیابی اجراات تمام کارمندان تحت اثر مطابق مقتصیات قانون کارکنان خدمات ملکی.
 9. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق،ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان جهت اجرای بهتر امور مطابق معیار های تعین شده.
 10. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین و مقررات و اهداف اداره . 


Job Requirement:

شرایط استخدام،سطح تحصیل و تجربه کاری:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است :

·        درجه تحصیل:

دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس دررشته های انجنیری ساختمان، انجنیری سرک، انجنیری خط آهن وبه درجه تحصیلی بالاتردررشته های متذکره ارجحت داده میشود.

·        2- تجربه کاری مرتبط مدیریتی مشابه، تخصصی مشابی پروژه های زیربنائی وسایرمواردمندرج اهداف ومسولیت های                      وظیفوی این بست، حد اقل سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماسترویک سال برای دوکتورا.

·        مهارت های دیگر(کورسهای کوتاه مدت، آموزش داخلی خدمت وغیره)

3.      تسلط به یکی اززبان های رسمی (دری وپشتو) وتسلط (تحریر وتکلم) به زبان انگلیسی.

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired