ریگریشن کار هود خیل - مرکز

 
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 473
Date Posted:Nov 23, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0165
Closing Date:Dec 7, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

اجرای وظایف ذیل را به عهده دارد .

Duties & Responsibilities:

·        آماده ساختن ماشین مربوط آن و به کار انداختن آن برای فعالیت یومیه .

·        کنترول و بررسی از سیستم میخانیکی ماشین .

·        پاک کاری و چرب کاری ماشین بعداز انجام فعالیت یومیه و ترمیم عارضه به وجود امده.

·        آمده ساختن مواد مصرفی ماشین ها و پرزه جات مورد ضرورت آن بعد از اجرای حواله .

·        کنترول و بررسی از شفافیت و کیفیت محصول که توسط ماشین بدست امده و ارائه معلومات آن به امری مربوطه .

Job Requirement:

حدی اقل با سواد و با دو سال تجربه کاری

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


درک اصول و قوانین.

 توانایی پیشبرد درست امورات در ساحه تحت مسولیت .

دارا بودن روحیه اطاعت از آمرین در خصوص اجرای وظیفه .

توانایی برخورد معقول با حالات مغشوش استثنایی .

داشتن صحت کامل ،شکیبایی طاقت و توانایی های فزیکی .

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired