ریاست پوهنځی اقتصاد

Master's Degree   Afghanistan, Herat Full Time 1937
Date Posted:Mar 7, 2020
Reference:AS-20-2
Closing Date:Mar 16, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:English

About Asia Higher Education Institute:

 

موسسه تحصیلات عالی آسیا به منظور مشارکت در آماده ساختن کادر های علمی و متخصص با معیار های بین المللی در رشته های مختلف و عرضه پروگرام های تحصیلی با در نظر دشت ارزش های اسلامی،تاریخی و ملی کشور و همچنان انتقال دانش و تکنالوژی معاصر جهت مشارکت فعال در پروسه های باز سازی،فرهنگی و اقتصادی و غلبه بر عقبماندگی طولانی کشور درا خیر سال 1389 جواز فعالیت را در سه رشته تحصیلی انجینری،اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی از وزارت محترم تحصیلات عالی کشور اخذ نموده واکنون در شش دیپارتمنت سیول،آرکیتکچر،اقتصاد ،مدیریت، اداری دیپلوماسی و قضائی حارنوالی توسط اساتید با تجربه و پوهنتونی مصروف فعالیت میباشد.

Job Summary:

سرپرستي در اجراي همه امور پوهنحی از قبيل اداري، اكادميكي و خدماتي توسط پرسونل مربوط و ايجاد و كنترول در نظم و انضباط و پيشبرد مكمل اداره پوهنحی.

Duties & Responsibilities:

1- نماينده گی ازپوهنحي در برابر مراجع بالایی،

2- ریاست ازجلسات شورای علمی پوهنحي،

3- نظارت ازتطبیق معیارهای قانونی وفیصله های هیئت امنأ، هیئت رهبری وشورای علمی پوهنحی و موسسه.

4- تنظیم امور اکادمیک، مالی و اداری پوهنحی،

5- ارایه گزارش از فعالیت های پوهنحی به ریاست و شورای علمی موسسه و مجلس استادان پوهنحی،

6- حل مشکلات اعضای کادر علمی و محصلان درحدود صلاحیت های ریاست پوهنحی،

7- اجراات لازم درمورد تقرر، ترفیع، انفکاک وتقاعد منسوبان پوهنحي مطابق به صلاحیت های كاری خویش،

8- طرح پیش نهاد ها وبرنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی ، تحقیقی وکاری پوهنحي،

9- نظارت ازتطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضای کادرعلمی پوهنحي،

10- ساير وظايف و فعاليتهايي كه طبق احکام قانون به رییس پوهنحی تعلق می گیرد. 

Job Requirement:

تحصیلات: ماستر در رشته اقتصاد یا مدیریت (به درجات بالاتر ارجحیت داده میشود)

تجربه کاری: سه سال


English Language Proficiency

Mangearial Skills

Communication Skills

Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired