صـــــــــــفاکـــــــــــــار

Non Educated   Kabul, Afghanistan Full Time 362
Date Posted:Nov 5, 2019
Reference:VA-1398-KBD-01-14
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

:توضیحات مختصر این پست

.کارکن مذکور مسؤلیت تمام وظایف ذیل را به ارتباط صفائی بخش مربوطه بدوش دارد و آنرا باید به شکل مؤثر آن انجام دهد

Skills Required:

Cleaning

Skills Description:

سایر مهارتها:


 • درک اصول و قوانین.
 • توانائی پیشبرد درست امورات در ساحه و انجام مسوولیت ها.
 • داشتن صحت کامل، شکیبائی، طاقت و توانائی های فزیکی.
 • دانستن و پیروی نمودن از هدایات شفاهی و کتبی آمر ذیصلاح طبق قانون.
 • تنظیم، هماهنگی و تکمیل و ظایف به وقت و زمان آن.
 • توانائی اجرای کار در یک تیم و نائل شدن به اهداف مشترک.

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤلیتها:

 • داشتن تجربه کافی در امور صفا کاری .
 • برخورد درست و بموقع درامورات مربوطه.
 • اشتراک فعال در اجرای تمام وظایف محوله.
 • حفظ و مراقبت از تجهیزات و وسایل.
 • احترام به اوامر داده شده از طرف آمرذیصلاح.
 • پرهیز از اعتیاد مواد مخدره و عدم مصاب بودن به آن.
 • داشتن توانمندی جسمانی در اجرای وظایف.
 • پا بندی به حاضری.
 • اجرای سایر وظایف محوله حسب ضرورت.


 

 

 

 

 

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات لازم:

بی سواد

This job is expired