صفا کار

High School   Kabul, Afghanistan Full Time 302
Date Posted:May 14, 2019
Reference:MoLSA-NSDP-WM-VTC/IC/02/1398
Closing Date:May 27, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Female
Functional Area:Security/Safety
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade H
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Short Term
Probation Period:2 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Omid Female VTC :

Founded: 2002  http://www.nsdp.gov.af

وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی افغانستان تلاش مینماید تا در کاهش فقر و آسیب پذیری از طریق تدوین پالیسی ها ، اوردن هم آهنگی و ایجاد فرصت های متوازن شغلی کمک نموده و همچنان با ارایۀ خدمات مصئونیت اجتماعی با تمرکز بر زنان، اطفال، خانواده های شهدا و معلولین از انها حمایت نماید.

رشد و ترویج کار شایسته برای همه از طریق انکشاف بازار کار مؤثر، یکی از اولولیت های عمده وزارت کار، امور اجتماعی، میباشد که برای رسیدن به این هدف ارایه آموزشهای فنی و حرفوی برای افغانهای بیکار و کم عاید زیاد کمک کننده واقع شده میتواند .

Job Summary:

ریاست عمومی انکشاف مهارتهای وزارت کار و امواجتماعی مسولیت پیشبرد مرکز اموزشی خانمه اکه برای اموزشی های فنی وحرفوی معتادین تداوی شده از مواد مخدر فعال گردیده است را بعهده دارد که برای مدیریت و ارایه اموزشها در این مرکز برای کارمندان با تجربه و متعهد ضرورت دارد که از ان جمله دو پست را با لایحه وظایف اتی استخدام مینماید.

Skills Required:

Cleaning

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

§      توانایی در مراقبت و نگهداری ، صفای محیط و توانائی کار تحت فشار

بلدیت کامل به لسان های ملی (دری و پشتو).

Duties & Responsibilities:

1 پاکی وصفائی شعبات،دفاتر، اسباب ولوازم دفتر،ازقبیل میز،چوکی ، مبل ،فر نیچرغرض ایجاد محیط کاری پاک وسالم به کارمندان

2 اجرای اوامر مقام مربوطه به منظور انتقال مکاتیب رسمي به شعبات ومراجع ذیربط.

3 همکاری در مراقبت از تمام چمن ها و اشجار مثمر و غیر مثمر.

4 اجرای کارهای متفرقه که ازطرف آمرین دربعضی اوقات هدایت داده میشود.

5 اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.   

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

§      داشتن حد اقل سواد کافی/ به سویه های بکلوریا ارجحیت داده میشود 

دوسال  تجربه کاری 

Job Keywords:

صفاکار

Submission Guideline:

راهنمود ارسال:

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند که خلص سوانح خویش را قبل از موعد معینه به ایمل ادرس ذیل ارسال نماید، قابل یاد اوری است که عنوان بست و شماره بست را در درخواستی خویش ذکر نماید، خلص سوانح که بعد از تاریخ نهای، عنوان بست و شماره بست نه داشت قابل ملاحظه نه میگردد.

مهلت آخیر درخواستی ۱۳۹۸/ /  می باشد.

ایمل ادرس برای ارسال درخواستی:nsdp.hr2@gmail.com

موقیعت: وزارت کار، امور، اجتماعی، مقابل مارکیت مکرویان اول – کاب

Submission Email:

  nsdp.hr2@gmail.com