صفا کار - مرکز

 
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 531
Date Posted:Jul 1, 2020
Reference: VA-DABS-HQs/99-0268
Closing Date:Jul 7, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Services
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

کارکن مذکور مسؤلیت تمام وظایف ذیل را به ارتباط صفائی بخش مربوطه بدوش دارد و آنرا باید به شکل مؤثر آن انجام دهد.

Duties & Responsibilities:


اجراي نوكريوالي هاي شعبه مربوطه و دفاتر مرکزی.

داشتن تجربه كافي در امور صفا كاري و نگهباني.

برخورد درست وبموقع دررفع مشکلات دشوار.

اشتراک فعال دراجرای تمام وظايف محوله.

حفظ ومراقبت از تجهیزات و وسایل.

احترام به اوامر داده شده ازسوی آمرین.

پرهيز از اعتياد مواد مخدره و عدم مصاب بودن به آن.

داشتن توانمندي جسماني در اجراي وظايف.

پا بندي به حاضري.

اجرای سایر وظایف محوله حسب ضرورت.

Job Requirement:


با سواد با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .
·   دانستن و استفاده از لوازم..

·   تفهیم و نتیجه ګیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.

·  اجرای سایر کار های محوله.

· برخورد نیک با کارمندان

·  افهام و تفهیم خوب 

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply


OnlineApplicationForm


 Link for online Apply http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/FE4458F8-BA87-42F3-A00F-9EF1F2A21B57


 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.