صفا کار - سروبی

 
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 387
Date Posted:Jun 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0057
Closing Date:Jul 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکور به حیث صفاکار در بخش مربوطه اجرای وظیفه مینماید

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

 داشتن مهارت در لسان های دری و ‍پشتو.

   درک اصول و قوانین.

توانای پیشبرد درست امورات در ساحه تحت مسولیت .

 دارابودن روحیه اطاعت از اوامر امرین در خصوص اجرای وظایف.

توانای بر خورد معقول باحالات مغشوش اثتثنایی.

داشتن صحت کامل – شکیبای – اطاعت و توانایی های فزیکی

Duties & Responsibilities:

پاک کاری وصفاکاری تمامآ قسمت های داخلی وخارجی دستگاه ها

ازقبیل شعبات-تالارجنراتورها-صالون-دهلیزهاوغیره ساحه های مربوطه دستگاه


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

با سواد و به کسانیکه در بخش مربوطه تجربه کاری دارند اولویت داده میشود

Job Keywords:

صفا کار - سروبی
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc