شف سرویس نسایی ولادی

Bachelor's Degree   Jawzjan, Afghanistan Full Time 206
Date Posted:May 16, 2019
Reference:0000
Closing Date:May 27, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded: 2001

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی جوزجان 1 تن استخدام مي نمايد:

وظیفه               :          شف سرویس نسایی ولادی

وزارت یااداره      :          وزارت صحت عامه

موقعيت             :          مرکز ولایت جوزجان

بست                 :          (  4 )

گزارش به          :          سرطبیب شفاخانه

 

هدف وظیفه: عرضه خدمات باکیفیت صحی جهت کاهش میزان مصابیت و مرگ ومیر و بهبودی کیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی 


Skills Required:

Health Care

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

مکلفیت هاومسئولیت های وظیفوی :

1.      اشتراک فعال در راپورهای صبحانه وویزت های گروپی و عــمومی.

2.      مباحثات علمی و فنی در جریان راپور و ویزت.

3.      اجرای امریت نوکری شــبانه مطابق لوایح و جدول تهیه شده ازطرف ریاست شفاخانه .

4.      سهمگیری در تهیه و ارائه کنفرانس های علمی برای دوکتوران و متخصصین.

5.      اجرا و هدایت اجرای Consultation  هایکه از دیگر بخش ها ویا دیگر شفاخانه ها راجع میگردد

6.      تطبیق پروتوکول های جدید معالجوی و تشخیصیه.

7.      اشتراک در جلسات مربوطه که از طرف اداره دایر میگردد

8.      اشتراک و دایر نمودن کنفرانس های علمی و ورکشاپ ها جهت ارتقأ دانش علمی دوکتوران و متخصصین  سرویس مربوطه.

9.      آمادگی و سهمگیری در پاسخدهی واقعات عاجل در شفاخانه وخارج از شفاخانه.

10.  تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه

11.  اشتراک در تهيه پلان کاري ستندرد ها مطابق ارزيابي و تعقيب پلان کاري تهيه شده

12.  ترتیب و تهیه پلان  بشکل ماهوار ، ربعوار و سالانه سرویس  به سرطبابت و اداره شفاخانه

13.  ترتیب و تهیه گذارش بشکل ماهوار ، ربعوار و سالانه به سرطبابت و اداره شفاخانه       

14.  اجرای وظایف دیگری که از طرف اداره شفاخانه سپرده میشود.(این وظایف ممکن مربوط OPD ویا در بخش های دیگر شفاخانه باشد)


Job Location:

Afghanistan, Jawzjan

Qualifications:

شایستگی ها:

  1. درجه تحصیل        : داکتر M.D ومتخصص دررشته مربوطه.
  2. حاکمیت کامل به لسانهای ملی و ترجیحا اشنایی با لسان انگلیسی
  3. مهارت خوب در مذاکره و تفاهم
  4. آشنايي ومهارت کاري با کمپيوتر
  5. تجربه کاری: حد اقل یکسال تجربه کاری منحیث شف سرویس و یا سه سال تجربه کاری بحیث متخصص در یکی از شفاخانه ها

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه


Job Keywords:

شف سرویس نسایی ولادی
This job is expired