شفت کار آمریت دسپیچنگ - مرکز

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 884
Date Posted:Dec 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0189
Closing Date:Jan 13, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف ذیل بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Duties & Responsibilities:

·        همکاری در تنظیم و تسلیمی شفت و اگاهی و مطالعه از وضعیت شبکه برق.

·        همکاری در حصول اطمینان و آگاهی کامل از تمام دستگاه های تولیدی و سب استیشن ها و لین های 220 ، 110 ،35، 20 و 15 و 10 کیلوولت.

·        تنظیم شبکه ولتاژ بلند بعد از بروز حادثات .

·        همکاری در تنظیم و نورمال نگهداشتن شبکه و اخذ راپورهای ساعتوار و 24 ساعته تولیدی، توریدی و توزیعی، آمد و مصرف آب فابریکات آبی و درج حادثات 24 ساعته در ژورنال.

·        ثبت تمامی فعالیت های روزانه در ژورنال و فارم های موجود در کمپیوتر.

·        ثبت حادثات تخنیکی از قبیل چالانی، پرچاوی، آرتی، شارتی وغیره در دستگاه های تولیدی، ستیشن ها و سب ستیشن ها

·        اگاهی از وضعیت شبکه میدیم ولتاژ و رهبری سوق و اداره فعالیت شبانه روزی شبکه میدیم ولتاژ.

·        حصول اطمینان و آگاهی کامل از سب استیشن ها و جنکشن ها و لین های 20، 15 و 10 کیلوولت.

·        نورمال نگهداشتن و سوق و اداره فعالیت های ساحوی و رفع عارضه ها

·        تنظیم شبکه میدیم ولتاژ بعد از بروز حادثات .

·        تسلیم گیری شفت و تحلیل تخنیکی شبکه.

·        اجرای سایر وظایف از طرف مدیر یا آمر مستقیم.

Job Requirement:

حدی اقل لیسانس یا ماستر در رشته برق با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


  • دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفتر و استفاده از لوازم.
  • استفاده از نرم افزار های کمپیوتر جهت اجرای کار از قبیل پروگرام های آفس ، ورد ، اکسل و پاور پاینت.
  • تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.
  • حفظ و نگهداری فایل های کمپیوتری و اسناد های چاپی. 
  • استفاده از تمام وسایل و سامان آلات بخش مربوطه به گونه موثر و مفید.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired