شفت کار دوم آمریت عمومی دستگاه های برق حرارتی - تره خیل

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 437
Date Posted:Jul 12, 2021
Reference:VA-DABS-HQs/14- 0050
Closing Date:Jul 26, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

پیشبرد امورات شفت دستگاه برق حرارتی تره خیل


Duties & Responsibilities:

مطالعه نمودن کتاب ژورنال 24 ساعته وباخبرشدن ازحالات دستگاه بعدازتسلیمی شفت


آماده ساختن  دستگاه بخاطرچالانی انجن ها همه روزه مطابق به پرسوسیجر ومعلومات داشتن درمورد ذخایر تیل


راپورگرفتن ازساحه همراه با اعضاء شفت هرسه ساعت بعد وریسیت نمودن آلارم ها ی موجود درانجن ها.


چرب کاری وهواکشی انجن ها همراه با اعضاء شفت  هفته دوبار ودرصورت چالانی انجن ها قبل ازچالانی


هواکشی گردد.

چالانی نمودن تصفیه کننده های مبلایل انجن ها درجریان چالانی انجن وکنترول نمودن ازکارکرد آن.


ارتباط داشتن با دسپیچنگ مرکزی دروقت چالانی انجن وکنترول نمودن ولتاژ وفریکانس شبکه .


کمک کردن همراه سرشفت درموقع چالانی وژورنال نوشتن جمع آوری راپورهای تولید انرژی برق ومصرف


مقدار تیل پرکاری ذخایر تیل جنراتورهای اضطراری هرسه پاوربلاک.


راپورگرفتن ازسیستم اسکادا وسیستم اریبا وچک ومراقبت تجهیزات سب ستیشن همه روزه .


منظم ساختن اعضاء شفت به کار های روزانه وترمیمات جاری انجن ها وتجهیزات کمکی انجن ها

Job Requirement:

لیسانس در رشته برق با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

آشنائی بزبان انگلیسی وکمپیوتر

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired