شفت کار جنگشن

  DABS/KBD
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 496
Date Posted:Aug 6, 2019
Reference:V A - 1398 - KBD - 02 -010
Closing Date:Aug 19, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:6
Gender:Male
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

شخص مؤظف این پست مسئولیت بهره برداری از تجهیزات جنگشن چالانی و پرچوی لین های مربوطه جنگشن را در تفاهم با سرشفت بر عهده دارد.

Skills Required:

Electrical Engineer

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

سایر مهارتها:

·      داشتن توانایی فزیکی.

·      بلدیت به زبان های ملی و انگلیسی.

·      دانستن برنامه های اداری کمپیوتر مخصوصاً برنامه های Ms. Word .

·      داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب.

·      توانایی نوشتن راپور های کاری.

·      پابندی به وظیفه.

·      اطاعت از قوانین و مقررات.


Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤلیتها:

·      مراقبت از تجهیزات داخل جنگشن و بهره برداری سالم از آن.

·      همکاری های لازم در راپور نویسی، تماسی های تلفونی با دسپیچنگ و دیگر بخش های مربوط.

·      دریافت راپور های مصارف لین های موجود در جنگشن و درج آن داخل جدول.

·      به ملاحظه رسانیده راپور های دریافت شده به سرشفت.

·      پیشبرد تمامی وظایف سرشفت در حالاتیکه حوادث غیر مترقبه برای وی پیش شده باشد.

·      دریافت راپور های تخنیکی از سرگروپ ها و مامورین بروج مربوط.

·      تطبیق چالانی و پرچوی لین های داخل جنگشن بر اساس هدایت بخش دسپیچنگ و تفاهم سرشفت.

·      حاضر بودن در شفت های تعین شده.

·      رعایت اصول تخنیک بی خطر.

·      دیگر وظایف قانونی و مرتبط با وظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات لازم:

·      لیسانس برق.


Job Keywords:

د افغانستان برښنا شرکت - د کابل برښنا ریاست
This job is expired