شفت کار سب ستیشن چمتله - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 736
Date Posted:Dec 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0188
Closing Date:Jan 13, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این مدیریت بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

  • دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.
  • توانایی نوشتن راپور کاری
  • پابندی به وظیفه شفت
  • توانایی فزیکی
  • اشنایی با لسان های دری ، پشتو و انگلیسی
  • استفاده از نرم افزار های کمپیوتر جهت اجرای کار از قبیل پروگرام های آفس ، ورد ، اکسل و پاور پاینت.
  • تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.
  • اطاعت از قوانین و مقررات
  • داشتن سلوک نیک با کارمندان .

Duties & Responsibilities:

·        اجرای نوکریوالی 24 ساعته شفتوار .

·        ملاحظه کتاب ثبت واقعات تخنیکی و مطمین شدن از از وضعیت سب ستیشن

·        بازدید از سب ستیشن وتجهیزات در اثنای تسلیمی شفت .

·        اخذ و ترتیب و درج راپور ساعتوار وارایه گزارش به سرگروپ مربوطه

·        راپور دهی از اجراات کار به مدیر مربوطه و پاکاری ونظارت ازتمام تجهیزات سب ستیشن .

·        کنترول تجهیزات مانند ترانسفارمرها ولتاژ،جریان ،سرکت بریکرها و تمام آلات اندازه ګیری.

·        ثبت و نوشتن تمام ارقام که توسط تجهیزات بالا در سیویج بورد یا توسط پنل ها نشان داد.

·        جمع آوری تمام ارقام پنل ها و سیویچ بورد به وقت و تهیه راپور انها.

·        تهیه کردن راپور برای انرژی رسیده به سب ستیشن مذکور.

·        توجه لازم به تمام اندازه ګیری ها که توسط پنل ها نشان داده میشود.

·        عمل کردن مناسب وفنی در وقت قطع و صل کردن بریکرها .

·        ثبت کردن اندازه ګیری تمام پاور ترانسفارمرها مانند درجه حرات تیل وکوایل ها...

·        نظارت از تمام تجهیزات در اوقات مختلف شفت، مانند ترانسفارمر پاور، باطریها،سرکیت بریکرها ،پکه ها تشخیص حل مشکلات انها .

·        اماده کردن معلومات مناسب در مودر پیک لود.

·        توانی کار فتی در وقت دشوار با همکاران .

·        حل کردن مشکلات تخنیکی سب ستیشن در وقت ضرورت با همکاران .

·        چالان و استفاده دقیق از جنراتور برق ، و حل مشکلات انها در وقت مناسب.

·        همکاری در پاک کاری قسمت های عایق وکنترول بکس.

·        توجه به تخنیک بی خطر.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل لیسانس در رشته برق با سه سال تجربه کاری در بخش تامین برق

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired