شفت کار سب ستیشن خواجه الوان - بغلان برشنا

 
Diploma   Baghlan, Afghanistan Full Time 367
Date Posted:Jul 13, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0011
Closing Date:Jul 25, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

از اینکه امورات مدیریت تولید برق بغلان برشنا با درنظر داشت امورات تخنیکی زیاد بوده لازم است تا شخصی منحیث شفتکار آمریت بغلان برشنا وظایف ذیل را به ګونه موثر انجام دهد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Provinces to travel:

Skills Description:


دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.

استفاده از نرم افزار های کمپیوتر جهت اجرای کار از قبیل پروگرام های آفس ، ورد ، اکسل و پاور پاینت.

تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.

بلدیت با تمام وسایل بخش شفت مربوطه.

انجام کار با درنظرداشت جدول کاری به گونه موثر و مفید.

Duties & Responsibilities:


انجام وظايف محوله به وقت وزمان .

منحیث شفتکار تولید برق کنترول و مراقبت از تمام بخشهای برقی و میخانیکی دستګاه .

چالانی و پرچاوی جنراتورها زیاد وکم کردن مصرف انرژی برق بالای انها.

عیار ساختن ولتیج و فریکانس جنراتور ها در اوقات ضرورت.

سنکرونیزیشن جنراتور ها در اوقات چالانی ها .

چالانی و پرچاوی ایل سویچ های (0.4 و20 )کیلو ولت جنراتور ها و ترانسفارمر ها .

ثبت نمودن عوارضات شارتی و غیره در ژورنال و داد اطلاع به مسولین.

میترخوانی جنراتور ها و تراتسفارمرها و ثبت ان در ژورنال .

ناصبه فیوز های برق ثابت و متناوب در پنلهای مربوطه .

صفاکاری تجهیزات برقی در کنترول روم مانند ریلی ها سویچها، الات اندازه ګیری و روی پانلها.

رعایت تخنیک بی خطر در اثنای جرای امورات تخنیکی .

سعی و تلاش برای بلند بردن سطح تولید .

حفظ ومراقبت سامان الات داخل دستګاه توليدي برق.

نګاهداري وسايل وسامان الات برقي جهت صحت وسالم بودن.

اجراي نوکريوالي 24 ساعته به طور شفت وار

دادن راپور توليد 24 ساعته به مرجع مربوطه

ارتباط دايمي به مديريت هاي تخنيک وتوليد .

ارايه ګزارش کاري به مرجع مربوطه .

Job Location:

Afghanistan, Baghlan

Qualifications:

لیسانس یا فوق بکلوریا در رشته برق با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

شفت کار سب ستیشن خواجه الوان - بغلان برشنا
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc