سکرتر معاون مالی و اداری

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 598
Date Posted:May 9, 2019
Reference:001
Closing Date:Jun 9, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About ATRA:

 

اداره تنظیــم خــــدماتی مخابراتی (اترا) در بست کمبود (سکرتر معاون مالی و اداری ) به شخص واجد شرایط ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایمیل آدرس فورم را خانه پوری ، خلص سوانح و اسناد شان را  ارسال نمایند..


عنوان وظیفه: سکرتر معاون مالی و اداری

دیپارتمنت   : ریاست اسناد و ارتباط

گزارش به  :  ریاست اسناد وارتباط

تعد اد پست :  1

موقعیت     : منزل دهم

تاریخ اعلان : 1398/2/18

آخر ین تاریخ اخذ در خوا ستی : 1398/3/4


Job Summary:

عنوان وظیفه: سکرتر معاون مالی و اداری

دیپارتمنت   : ریاست اسناد و ارتباط

گزارش به  :  ریاست اسناد وارتباط

تعد اد پست :  1

موقعیت     : منزل دهم

تاریخ اعلان : 1398/2/18

آخر ین تاریخ اخذ در خوا ستی : 1398/3/4


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

ü            با پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" ( MS Office ) وانترنیت دسترسی کامل داشته باشد.

ü            به لسانهای پشتو و  دری به خوبی تکلم نموده وبه لسان انگلیسی آشنایی داشته باشد.

ü            در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات داشته باشد

ü            توانایی تجزیه و تحلیل شرایط وظیفوی و ارایه راهکارهای لازم در ارتباط با چالشهای وظایف محوله.
Duties & Responsibilities:

  1. - تنظیم و ترتیب جلسات و دیگر امور مربوطه به دفتر رئیس ومعاون بورد اداره اترا.
  2. - جواب دادن به صحبت‌های تلیفونی، گرفتن پیام‌ها و پذیرایی از مهمان‌ها.
  3. - افهام و تفهمیم وبرخورد مناسب با کارمندان و مراجعین حین مراجعه به دفتر رئیس ویا معاون اداره.
  4. - تهیه و تنظیم دوسیه‌های محرم و فایل نمودن تمام اسناد به دوسیه‌های مربوطه.
  5. - تامین ارتباطات با شرکت های مخابراتی وسایر ادارات دولتی عند الضرورت.
  6. - تعقیب و پیگیری دعوت نامه های پارلمان ، تهیه وجمع آوری اسناد از دیپارتمنت های مربوط ، مورد ضرورت رئیس ویا معاون اداره.
  7. - حفظ محرمیت و رعایت سایر اصول و ارزش‌های قبول شده ادارات دولتی.
  8. - اجرای امورکاری متفرقه که در اين لايحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در مواد (7) ، (8) و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

ü            دارای تحصیلات عالی حد اقل به سویه لیسانس دربخش ، حقوق ،اداره وتجارت واداره عامه باشد.

ü            دارای حد اقل دو سال تجربه کاری در بخش ارتباط خارجه و اداره عامه در ادارات د ولتی و یا غیر دولتی داشته باشد .


Job Keywords:

سکرتر معاون مالی و اداری

Submission Guideline:

§     نوټ : خانه پوری فورم درخواستی حتمی است. وهمچنان اسناد تحصیلی تصدیق شده وزارت تحصیلات عالی وتصدیق تجربه کاری ( خلص سوانح ، کاپی قرار داد وفورم مالیه دهی ) با تاییدی مرجع مربوطه ( تائید از ثبت وراجستر بودن شرکت که شما در ان ایفای وظیفه نموده اید ) با ضمیمه فورم به اداره اترا ارسال گردد .

§ Web site : www. atra.gov.af

§ Email Add: hr@atra.gov.af

§ Tele : 0202105621

§ Add : MCIT Building 9th Floor Moh.jan khan Watt Kabul AfghanistanSubmission Email:

  hr@atra.gov.af