سکرتر معاونیت انرژی قابل تجدید - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1323
Date Posted:Mar 12, 2020
Reference:AV-DABS-HQS/98-0251
Closing Date:Mar 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        تهیه و ترتیب مکاتیب با در نظر داشت دستور زبان.

·        تایپ/حروف چینی تمام مکاتیب و اسناد به دو زبان.

·        اجرای محاسبات عددی و بلدیت کامل در پاورپاینت و سایر پروگرام های کمپیوتر.

·        تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاعی و کتبی.

·        استفاده از وسایل گوناگون دفتر از قبیل کمپیوتر, تلیفون, ماشین حساب, ماشین فوتوکاپی و ماشین فکس.

·        حفظ و نگهداری مکاتیب، فایل های کمپیوتری و اسنادهای چاپی.

Duties & Responsibilities:

1.ترتیب و تنظیم برنامه های روزمره معاون عملیاتی مطابق پلان کاری مربوطه.

2.تعین اوقات برای مراجعین به منظور رفع مشکلات رسمی شان به معاون عملیاتی.

3.تنظیم ارتباط کاری مراجعین با معاونیت عملیاتی.

4.ترتیب فایل جداگانه الکترونیکی و تنظیم دوسیه ها برای اسناد مربوط معاونیت عملیاتی.

5.رویه نیک با مراجعین و همکاران.

6. پابندی بالای وظایف.

7. اخذ هدایات از معاونیت عملیاتی و انتقال آن به پرسونل مربوطه.

8. صداقت در پیشبرد امور یومیه.

9. استفاده سالم از وسایل دفتر.

10. اجرای امور یومیه مطابق پالیسی شرکت.

11. تهیه ضروریات دفترمعاون .

12. اجرای سایر وظایف رسمی از طرف آمر مستقیم

13. همآهنگ نمودن جلسات وبرنامه ها

14. نوشتن مکاتیب وگزارشات

15. تهیه گزارش هفته وار از فعالیت های کارمندان معاونیت انرژی قابل تجدید

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل لیسانس در رشته عمومی با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

سکرتر معاونیت انرژی قابل تجدید - مرکز
This job is expired