سکرتر مقام اداره

  Afghanistan Civil Aviation Authority
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 631
Date Posted:Aug 3, 2019
Reference:096
Closing Date:Aug 13, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management Information System
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Civil Aviation Authority:

Afghanistan Civil Aviation Authority is a government agency, and Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA) was recently established based on the newly approved Civil Aviation Law (CAL) as an independent authority to manage the Civil Aviation Activities in the country. The Civil Aviation Law was endorsed by Parliament in October 2012 and approved by H.E. President Hamid Karzai in December 2012, and following the presidential confirmation, it was published in the official gazette of the Ministry of Justice in January 2013. The ACAA is now functioning independently under its approved structure.

Job Summary:

هدف وظيفه :ترتیب و تنظیم ملاقات ها، جلسات مقام اداره با مراجع، مقامات و ملاقات کننده های داخل و خارج اداره.


Skills Required:

General

Provinces to travel:

Skills Description:

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازم :

مقتضیات حد اقل برای این بست ، درماده (7،8و34) قانون کارکنان خدمات ملکی ،ذکر گردیده است .

1-    حد اقل درجه تحصيل:( فوق بکلوریا)

2-    تجارب لازمه : ( دوسال مرتبط به وظیفه)

3-    مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...)

4-    داشتن مهارت در امورسکرتریت

n       استفاده از برنامه هاي افیس(اداری ) کمپیوتر

n       تسلط به یکی از لسانهای رسمی کشور(دری یا پشتو )

بلدیت به لسان انگليسي.

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی :

1.     ترتیب وتنظیم تقسیم اوقات روزمره رئیس اداره هوانوردی ملکی ، دراغاز روزبه منظور ترتیب امور به شکل موثر وبهتر.

2.     آماده نمودن مکاتیب،پیشنهادات وسایر اسناد غرض ارائه به رئیس اداره هوانوردی ملکی به منظور امضأ و اخذ دایت.

3.     کنترول پاکت ها ی مراسلات به منظور تنظیم وحصول اطمینان ازصحت آن جهت ارائه به رئیس اداره هوانوردی ملکی .

4.     ابلاغ هدایات شفاهی تحریری رئیس اداره هوانوردی ملکی به سایر بخش در امورکاری وارائه اطمینان به مقام اداره.

5.     ترتیب تقسیم اوقات پذیرش رئیس اداره هوانوردی ملکی با مراجعین طبق هدایت مقام اداره .

6.     تأمین ارتباط تیلفونی رئیس اداره هوانوردی ملکی با مراجعین تیلفو ن های بخش های داخلیخارجی اداره .

7.     ترتیب و تنظیم ملاقات های مقام رئیس اداره هوانوردی ملکی روسای داخلی اداره وسایر مقامات ذیصلاح دولتی خارج اداره و پذیرائی مراجعین؛ دیپلوماتها و مهمانان به دفترمقام اداره.

8.     ارائه معلومات به مراجعین دررابطه به وقت ومکان جلسات وپذیرش آنها توسط مقام اداره وهمکاری در تنظیم سفرمقام اداره درداخل وخارج کشور

9.     اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح درمطابقت با قانون، مقررات ،اهداف وخط مشی اداره به وی سپرده شود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1-    داشتن مهارت در امورسکرتریت

n       استفاده از برنامه هاي افیس(اداری ) کمپیوتر

n       تسلط به یکی از لسانهای رسمی کشور(دری یا پشتو )

n       بلدیت به لسان انگليسي.

مقتضیات حد اقل برای این بست ، درماده (7،8و34) قانون کارکنان خدمات ملکی ،ذکر گردیده است .

1-    حد اقل درجه تحصيل:( فوق بکلوریا)

2-    تجارب لازمه : ( دوسال مرتبط به وظیفه)

3-    مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...)


Job Keywords:

acaa
This job is expired