سرگروپ - مرکز

  DABS
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1608
Date Posted:Aug 6, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0081
Closing Date:Aug 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:19
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص موظف این پست مسئولیت مراقبت از حفظ و نگهداشتن تمامی تجهیزات داخل بروج و خارج بروج که ملکیت برشنا شرکت بوده و در ساحه مسولیت وی قرار داشته باشد  را دارد.


Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·      داشتن توانایی فزیکی

·      دانستن برنامه های اداری کمپیوتر مخصوصاً برنامه های Word , Excel

·      داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب

·      داشتن سلوک نیک و بر خورد عالی با همکاران و مشترکین برق

·      توانایی نوشتن راپور های کاری

·      پابندی به وظیفه

·      اطاعت از قوانین و مقررات

·      توانایی قناعت دادن آمرین و ارائه پیشنهادات معقول به  آنان جهت حل مشکلات تخنیکی و مشترکین .


Duties & Responsibilities:

·      وارسی از سیستم های کیبل های زمینی ، و لین های هوایی و بروج برق مربوطه

·      گزارش گیری از مامورین برج برق راجع به وضعیت تخنیکی بروج برق و شبکه برق رسانی و از پرچو وچالان بودن لین ها در ساحات مربوطه و درج گزارش واقعات تخنیکی در کتاب ژورنال

·      وارسی و مراقبت از تمامی ترانسفارمر ها و چک به موقع آن و اندازه گیری آن

·      گزارش دهی کتبی و شفاهی از مشکلات تخنیکی بزرگ به مدیریت عمومی برق مربوط و در صورت نیاز به معاونیت عملیاتی

·      تهیه پیشنهادات جهت رفع مشکلات  و عوارضات تخنیکی در ساحه

·      مراقبت از کار های کارمندان فنی

·      سمع شکایات مشترکین برق و اجراات به موقع در آن مورد.

·      وارسی از تطبیق قطع لین ها . و توزیع بل های برق

·       مطمئن شدن از عدم موجودیت خطر های تخنیکی در اوقات کار در ساحه

·      رعایت اصول تخنیک بی خطر توسط خود و مامورین بروج مربوط

·      مطمئن شدن از موجودیت مامورین برج در شفت های تعین شده

·      در صورت پرچوی در لین های ولتاژ متوسط گزارشدهی به نوکریوالی شفت مدیریت عمومی برق مربوط.

·      همآهنگی کامل و درست با مدیریت های تهیه و تداراکات، پلان و انجنیری ، توسعه ، و معاونیت های سه گانه ریاست کابل برشنا به شمول مقام ریاست در مورد خریداری ، نصب و بهره برداری از تجهیزات ساحه مربوط.

·      مراقب بودن از عدم موجودیت لین های سرقتی و اقدام عاجل در از بین بردن لین های سرقتی و

·      همکاری و مساعد ساختن زمینه کار برای گروپ های ترمیماتی لین های هوایی ، کیبل ها و منتثاژکاران تجهیزات بروج برق در ساحه

·      همکاری لازم با میترخوانان در هر دوره میتر خوانی

·      گزارش دهی در این مورد به مدیرعمومی برق مربوط و یا معاون وی.

·      دیگر وظایف قانونی و مرتبط با وظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس در رشته برق با سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .

Job Keywords:

سرگروپ - مرکز
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc