سرکارگر حفظ ومراقبت بست ۵

Bachelor's Degree   Afghanistan, Balkh Full Time 328
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: توظیف و بکارگیری درست کارگران جهت حفظ و مراقبت اساسی خط آهن.


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    توظیف و بکارگیری درست کارگران در ساحات آسیب دیده خطوط آهن جهت برطرف شدن معایب آن.

2)    ارائه لیست وسایل و تجهیزات مورد ضرورت کارگران تحت اثر و همچنان بررسی و چک نمودن وسایل کاری قبل از شروع کار.

3)    بازدید و مراقبت از کارگران جهت استفاده از وسایل حفاظت کار حین وارد شدن به ساحه کاری.

4)    نظارت مداوم از فعالیتهای کارگران حفظ و مراقبتی در ساحات کاری.

5)    تمام فعالیتهای شخص مزبور ساحوی می باشد.

وظایف مدیریتی:

1)    تهیه و ترتیب پلان کاری روزانه، هفته وار و ماهوار توظیف و گماشتن کارها در نقاط مورد ضرورت جهت رفع مشکلات و نواقص موجود در خطوط آهن و ارائه آن انجنیران حفظ و مراقبت خط و زیربناءها.

2)    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح که در مطابقت به قوانین نافذه محول می گردد.

3)    تهیه گزارش کاری از فعالیت تیم کاری به مسؤلین بخشهای مربوطه به صورت دوامدار.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

  این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

  1. داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

  1. تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

  1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
  2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Balkh
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx