سرشفت جنگشن

  DABS/KBD
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 672
Date Posted:Aug 6, 2019
Reference:V A 1398 - KBD - 02 - 011
Closing Date:Aug 19, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:7
Gender:Male
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

شخص مؤظف این پست مسئولیت بهره برداری از تجهیزات جنگشن  چالانی و پرچوی لین های مربوطه جنگشن را مطابق امر دسپیچنگ بر عهده دارد.


Skills Required:

Electrical Engineer

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

سایر مهارتها:

·      داشتن توانایی فزیکی.

·      بلدیت به زبان های ملی و انگلیسی.

·      دانستن برنامه های اداری کمپیوتر مخصوصاً برنامه های Ms. Word .

·      داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب.

·      توانایی نوشتن راپور های کاری.

·      پابندی به وظیفه.

·      اطاعت از قوانین و مقررات.


Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤلیتها:

·      حفظ و مراقبت از سوچ ها و تجهیزات مربوطه داخل جنگشن.

·      دریافت و درج راپور از وضعیت تخنیکی جنگشن در اوقات کاری شفت در کتاب ژورنال.

·      برقراری ارتباط وتماس های تلفونی دوامدار با بخش دسپیچنگ در ارتباط بهره برداری بروج برق ، چالانی و پرچوی لین های آمد و خروجی داخل جنگشن.

·      ارتباط  تلفونی با سرگروپ ها و مامورین برج از وضعیت تخنیکی بروج برق.

·      دریافت گزارشات از موارد غیر مترقبه و گزارش دهی فوری به معاون و یا مدیر جنگشن و به مدیریت دسپیچنگ.

·      کنترول مصارف بالای لین های آمد و خروجی داخل جنگشن.

·      رهنمایی های لازم به شفت کار در جریان وظیفه.

·      رعایت اصول تخنیک بی خطر

·      دیگر وظایف قانونی و مرتبط با وظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات و تجارب:

·      لیسانس برق.


Job Keywords:

دافغانستان برښنا شرکت - د کابل برښنا ریات
This job is expired