سرشفت کالسنتر (تایم شبانه) - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1575
Date Posted:Mar 25, 2020
Reference:AV-DABS-HQS/99 - 260
Closing Date:Apr 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

تنظیم و کنترول فعالیت های کارمندان شفت شبانه ، کنترول بررسی شکایات و مشکلات مشتریان ، حل مشکلات یومیه دفتر و رسیده گی به تماس های تیلفونی مشتریان و همچنان همکاری با دیپارتمنت های مربوطه، تهیه راپور مفصل از اجراات یومیه ، ترتیب گزارش مکمل از وضعیت شکایات و تماس های مشتریان اعم از بخش مرکز و ولایات.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:


  1. تسلط کامل به زبان های رسمی (پشتو دری )و آشنایی ( تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی و برنامه (Office) کمپیوتر ضروری میباشد
  2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .


Duties & Responsibilities:

·  تطبیق پلان کاری روزانه ، هفته وار و ماهوار در مطابقت به پلان های کاری مدیریت کال سنتر و مدیریت عمومی سمع شکایات

·  نظارت بر نحوه مکالمه و برخورد شفت کارها با مشتریان حین تماس تیلفونی .

· کنترول و نظارت از پابندی به حاضری شفت کار ها و همچنان کنترول سیستم E-Call حین آغاز و ختم شفت کاری.

· کنترول کارمندان شفت کار در قسمت درج شکایات و مشکلات مشتریان برق در سیستم ثبت شکایات مشتریان و حصول اطمنیان از رسیده گی به انها.

· حصول اطمینان از رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان و همچنان درج شکایات مشتریان در سیستم .E-Call

·حصول اطمینان از درج نتیجه رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان در سیستم E-Call .

·  رسیده گی به تماس های مشتریان که از طریق شارت کود (144) دریافت میگردد.

·  ترتیب تقسیم اوقات شفت های کاری بادرنظرداشت قانون کاروزارت کار و امور اجتماعی و پالیسی برشنا شرکت.

·  تهیه وترتیب راپور مفصل از وضعیت شبکه توزیعی کابل به همکاری آمرین جنکشن ها و سب استیشن ها و به روز رسانی (Update) ان حین ضرورت.

·همکاری همه جانبه و فعال با تیم های کاری مدیریت تعقیب و پیگیری شکایات و همچنان در قسمت تهیه اسناد ضروری غرض رسیده گی به شکایت و مشکل مشتریان.

·  همکاری همه جانبه با مدیریت محترم تعقیب و پیگیری شکایات.

· رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان برق که از طریق ایمیل ادرس (complaints@dabs.af) مواصلت میورزد.

· طی مراحل اسناد اداری (مکاتیب ، پیشنهادات ، گذارشات و غیره امور اداری) مربوط به شفت های کاری.

·  خانه پوری فورم های ستندرد از قبل ترتیب شده که غرض طی مراحل مشکل و یا شکایت مشتری استفاده میگردد.

هماهنگی با سایر شعبات ذیربط غرض رفع مشکلات بخش تکنالوژی معلوماتی اعم از ( نرم افزا – سخت افزار) مشکلات ترانسپورتی، معاشات ، حاضری و سایر موضوعات مرتبط به دفتر و شفت کاری مربوط

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل فوق بکلوریا و یا لیسانس رشته عمومی با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired