سرشفت کالسنتر (تایم شبانه) - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1285
Date Posted:Mar 25, 2020
Reference:AV-DABS-HQS/99 - 260
Closing Date:Apr 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

تنظیم و کنترول فعالیت های کارمندان شفت شبانه ، کنترول بررسی شکایات و مشکلات مشتریان ، حل مشکلات یومیه دفتر و رسیده گی به تماس های تیلفونی مشتریان و همچنان همکاری با دیپارتمنت های مربوطه، تهیه راپور مفصل از اجراات یومیه ، ترتیب گزارش مکمل از وضعیت شکایات و تماس های مشتریان اعم از بخش مرکز و ولایات.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:


  1. تسلط کامل به زبان های رسمی (پشتو دری )و آشنایی ( تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی و برنامه (Office) کمپیوتر ضروری میباشد
  2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .


Duties & Responsibilities:

·  تطبیق پلان کاری روزانه ، هفته وار و ماهوار در مطابقت به پلان های کاری مدیریت کال سنتر و مدیریت عمومی سمع شکایات

·  نظارت بر نحوه مکالمه و برخورد شفت کارها با مشتریان حین تماس تیلفونی .

· کنترول و نظارت از پابندی به حاضری شفت کار ها و همچنان کنترول سیستم E-Call حین آغاز و ختم شفت کاری.

· کنترول کارمندان شفت کار در قسمت درج شکایات و مشکلات مشتریان برق در سیستم ثبت شکایات مشتریان و حصول اطمنیان از رسیده گی به انها.

· حصول اطمینان از رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان و همچنان درج شکایات مشتریان در سیستم .E-Call

·حصول اطمینان از درج نتیجه رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان در سیستم E-Call .

·  رسیده گی به تماس های مشتریان که از طریق شارت کود (144) دریافت میگردد.

·  ترتیب تقسیم اوقات شفت های کاری بادرنظرداشت قانون کاروزارت کار و امور اجتماعی و پالیسی برشنا شرکت.

·  تهیه وترتیب راپور مفصل از وضعیت شبکه توزیعی کابل به همکاری آمرین جنکشن ها و سب استیشن ها و به روز رسانی (Update) ان حین ضرورت.

·همکاری همه جانبه و فعال با تیم های کاری مدیریت تعقیب و پیگیری شکایات و همچنان در قسمت تهیه اسناد ضروری غرض رسیده گی به شکایت و مشکل مشتریان.

·  همکاری همه جانبه با مدیریت محترم تعقیب و پیگیری شکایات.

· رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان برق که از طریق ایمیل ادرس (complaints@dabs.af) مواصلت میورزد.

· طی مراحل اسناد اداری (مکاتیب ، پیشنهادات ، گذارشات و غیره امور اداری) مربوط به شفت های کاری.

·  خانه پوری فورم های ستندرد از قبل ترتیب شده که غرض طی مراحل مشکل و یا شکایت مشتری استفاده میگردد.

هماهنگی با سایر شعبات ذیربط غرض رفع مشکلات بخش تکنالوژی معلوماتی اعم از ( نرم افزا – سخت افزار) مشکلات ترانسپورتی، معاشات ، حاضری و سایر موضوعات مرتبط به دفتر و شفت کاری مربوط

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل فوق بکلوریا و یا لیسانس رشته عمومی با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

سرشفت کالسنتر (تایم شبانه) - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/0B30BB13-1E86-4C7A-B646-08D9D9A02180

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.